Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE OD 1 WRZEŚNIA 2020


PROCEDURY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy.

3.      Wszyscy uczniowie i pracownicy po wejściu do szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce.

4.      Do szkoły uczniowie wchodzą dwoma niezależnymi wejściami, nie wcześniej niż o godz.7.45:

- uczniowie klas I – III wejściem od holu

- uczniowie klas IV –VIII głównym wejściem.

Uczniowie przychodzący do szkoły przed 7.45 wchodzą do szkoły głównym wejściem i oczekują na zajęcia w świetlicy szkolnej.

5.      Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą do budynku, lecz pozostawiają swoje dzieci pod opieką pracownika szkoły

6.      Uczniowie po wejściu do szkoły udają się bezpośredni do swoich klas, z uwzględnieniem pkt.8 i 9.

7.      Uczniowie klas I – III po skończonych głównych zajęciach edukacyjnych opuszczają szkołę wyjściem przez hol.

Natomiast uczniowie korzystający z zajęć dodatkowych wychodzą ze szkoły wyjściem głównym.

8.      Rodzice odbierający dzieci po zajęciach oczekują  przed budynkiem szkolnym.

9.      Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia są odbierane ze szkoły na podstawie oddzielnych przepisów

Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych klas odbywają się w przydzielonej dla danego oddziału sali lekcyjnej, gdzie również uczniowie klas IV,VII i VIII przebierają obuwie i pozostawiają wierzchnią odzież.

  Klasy I-III oraz VI a i VI b buty i wierzchnią odzież pozostawiają w wyznaczonych przez wychowawców szafkach.

  Uczniowie mogą opuścić salę lekcyjną tylko z opiekunem w wyznaczone miejsce
 i w określonym czasie.

13.  Sale lekcyjne i korytarze powinny być wietrzone przynajmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14.  W trakcie pobytu w szkole uczeń musi być wyposażony w maseczkę (używaną
w określonych sytuacjach) i zachowywać bezpieczny odstęp od uczniów i pracowników szkoły oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny:

- częste mycie rąk (szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety),

- ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

15.  Każdy uczeń ma możliwość pozostawienia w klasie przyborów szkolnych
i podręczników w przydzielonej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się  przyborami szkolnymi między sobą.

16.  Do odwołania w szkole nie działa dzwonek. Nauczyciel organizuje przerwy dla uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

17.  W miarę możliwości zajęcia mogą odbywać się na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

18.  Zajęcia pozalekcyjne odbywają się przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w wyznaczonych salach. W trakcie tych zajęć obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak podczas zajęć  edukacyjnych.

19.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

20.  Wszelkie sprawy do załatwienia w sekretariacie lub Dyrektora Szkoły odbywają się poprzez skrzynkę na listy znajdującą się w przy głównym wejściu do budynku szkoły, telefonicznie, e-mailowo lub przez dziennik elektroniczny Librus. W szczególnych, koniecznych sytuacjach rodzice mogą załatwiać sprawy w sekretariacie osobiście.

21.  Korzystanie z biblioteki szkolnej, świetlicy i stołówki określają odrębne procedury.

22.  Zasady zachowania w wypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia koronawirusem określają odrębne procedury

23.  Zasady kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz odbieranie dziecka ze szkoły określają odrębne procedury

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

March 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31