Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

DORADZTWO ZAWODOWE SP NR 2 W PSZOWIE

 

Znalezione obrazy dla zapytania doradztwo zawodowe gif

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Jeżeli chcesz się dostać do branżowej szkoły I stopnia musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat. Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3-letniej nauki:
– przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,
– przedmiotów zawodowych.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się:
– z części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskałeś wykształcenie branżowe i świadectwo ‎potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym jedną z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia
– uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Jeżeli chcesz się dostać do branżowej szkoły II stopnia musisz:
– ukończyć branżową szkołę I stopnia w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w branżowej szkole II stopnia,
– złożyć świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
– złożyć zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w ukończonej branżowej szkole I stopnia oraz w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegasz się o przyjęcie,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– oceny na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 2-letniej nauki:
– przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,
– przedmiotów zawodowych,
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia.
Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do egzaminu maturalnego (na poziomie podstawowym) z następujących przedmiotów:
– język polski, matematyka, język obcy,
– dodatkowo, przystąpisz, także do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie i otrzymasz świadectwo dojrzałości.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, który składa się:
– z części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w danym zawodzie. Jeśli uzyskałeś wykształcenie średnie i świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie na poziomie technika.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możesz:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 LATA

Jeżeli chcesz się dostać do liceum musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 4-letniej nauki:
– przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,
– 3 przedmiotów uzupełniających w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.
Po zdaniu egzaminu maturalnego:
– pisemnego:
– z języka polskiego,
– z matematyki,
– z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym),
– i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym),
– ustnego:
– z języka polskiego,
– języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu),
otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu liceum możesz:
– kontynuować naukę w szkole wyższej,
– kształcić się zawodowo w szkole policealnej,
– pójść do pracy,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

 


 

Technikum 5 lat

Jeżeli chcesz się dostać do technikum musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 5-letniej nauki:
– przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,
– 2 przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym,
– przedmiotów uzupełniających,
– przedmiotów zawodowych.
Praktyczną naukę zawodu odbywasz w formie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia technikum.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się:
– z części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskasz wykształcenie średnie i świadectwa ‎potwierdzające obie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Po zdaniu egzaminu maturalnego:
– pisemnego:
– z języka polskiego,
– z matematyki,
– z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym),
– i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym),
– ustnego:
– z języka polskiego,
– języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu).
otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu technikum możesz:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– kontynuować naukę w szkole wyższej,
– kształcić się zawodowo w szkole policealnej,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

 


 

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jeżeli chcesz się dostać do szkoły specjalnej musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Czego będziesz się uczyć?
w trakcie 3 letniej nauki wg indywidualnego programu edukacyjnego będziesz uczestniczył w zajęciach:
– edukacyjnych,
– rewalidacyjnych,
– sportowych,
– kształtujących kreatywność (m.in. muzyka, plastyka).

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy (bez egzaminów).

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy możesz podjąć pracę lub kontynuować
naukę w instytucjach kształcenia dorosłych.


 

SZKOŁA POLICEALNA

Jeżeli chcesz się dostać do szkoły policealnej musisz:
– mieć wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
– złożyć świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum także dla dorosłych,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
O przyjęciu decyduje:
– kolejność zgłoszeń,
– dodatkowo pozostawanie w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej.

Czego będziesz się uczyć?
Nauka w zależności od tego, jaki zawód wybierzesz, trwa do 2,5 roku:
– w formie stacjonarnej,
– lub zaocznej.
Uczysz się przedmiotów zawodowych i odbywasz praktyczną naukę zawodu w pracowni szkolnej lub u pracodawcy.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się z:
– części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskałeś wykształcenie średnie lub średnie branżowe i świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły policealnej możesz:
– pójść do pracy,
– kształcić się w szkole wyższej, jeśli masz maturę,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów
umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach
kształcenia dorosłych.SZKOŁA WYŻSZA

Jeżeli chcesz się dostać do szkoły wyższej musisz:
– posiadać wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,
– złożyć świadectwo dojrzałości,
– inne dokumenty wymagane przez daną uczelnię.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego – według zasad przyjętych przez daną uczelnię. Szkoła wyższa może też przeprowadzić własne egzaminy wstępne.

Czego będziesz się uczyć?
Uczysz się przedmiotów ściśle związanych z kierunkiem kształcenia. Studia w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej) trwają:
– studia pierwszego stopnia 3–4 lata,
– studia drugiego stopnia 1,5–2 lata,
– jednolite studia magisterskie 4,5–6 lat,
– studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 2–4 lata,
– studia podyplomowe (co najmniej 2 semestry).

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie wyższe.
– po studiach pierwszego stopnia po zdaniu egzaminu licencjackiego i/lub obronie pracy licencjackiej otrzymasz tytuł licencjata lub inżyniera,
– w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich po zdaniu egzaminu magisterskiego i obronie pracy dyplomowej magisterskiej uzyskujesz tytuł magistra lub magistra inżyniera,
– w przypadku studiów doktoranckich bronisz rozprawy doktorskiej i uzyskujesz tytuł doktora,
– po ukończeniu studiów podyplomowych, złożeniu pracy końcowej lub egzaminu końcowego otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły wyższej możesz:
– pójść do pracy,
– uczyć się dalej w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Co to jest kwalifikacyjny kurs zawodowy?
Kwalifikacyjne kursy zawodowe jest to forma kształcenia pozaszkolnego przeznaczona dla osób dorosłych. Kursy prowadzone są według programu nauczania, zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uprawnia do otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Jaki otrzymasz dyplom?
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymasz, jeśli posiadasz:
– wykształcenie wymagane dla danego zawodu,
– świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kto może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe?
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić:
– publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
– niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
– placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
– podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.doradztwo.ore.edu

 

 

 


 

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28