Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

DORADZTWO ZAWODOWE SP NR 2 W PSZOWIE

 

Znalezione obrazy dla zapytania doradztwo zawodowe gif

Regulamin Konkursu na komiks

Mój przyszły zawód - zawodem przyszłości

I. Postanowienia  ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu na Komiks Mój przyszły zawód - zawodem przyszłości (zwany dalej „Konkursem”),  dla uczniów szkół podstawowych jest Śląski Kurator Oświaty – zwany dalej „Organizatorem”. Konkurs jest organizowany w ramach promocji kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych.


1.2. Celem Konkursu jest przede wszystkim promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych oraz

·         kształtowanie twórczego myślenia i pomysłowości u dzieci i młodzieży;

·         umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania własnego talentu artystycznego;

·         doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności plastycznych;

·         wykorzystanie techniki komiksu do przedstawiania w niekonwencjonalnej formie wybranego zawodu.

1.3.Konkurs jest skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych :

·         uczniowie klas 4-6,

·         uczniowie klas 7-8.

1.4. Uczniowie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych - oświadczenie o udziale małoletniego określone w załączniku do Regulaminu.

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

1.6.Uczestnik konkursu nie może zgłosić do Konkursu  prac przygotowanych w poprzednich latach na potrzeby innych konkursów

                                               

II. Przebieg konkursu i rozstrzygnięcie

 

2.1. Terminarz i zasady organizacji  konkursu:

-        ogłoszenie konkursu: 14 lutego  2020 r.

-        etap szkolny konkursu: do 30 marca 2020 r.

-        etap rejonowy (na poziomie Delegatury Kuratorium Oświaty): do 30 kwietnia 2020 r.

-        etap wojewódzki: do 15 maja 2020 r.

-        ogłoszenie wyników:  1 czerwca 2020 r.

2.2. Uczniowie przystępujący do Konkursu w terminie do 30 marca 2020 r. składają prace konkursowe dyrektorowi szkoły. Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia i nie mogła być wcześniej zgłaszana do innych konkursów.

2.3 Dyrektor szkoły powołuje 3 osobową Komisję Konkursową, która w terminie do 10 kwietnia 2020 r. dokona oceny prac i przekaże do Delegatury Kuratorium Oświaty, właściwej ze względu na siedzibę szkoły, trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

2.4 Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty powołuje 3 osobową komisję, która dokona oceny nadesłanych prac, według kryteriów zgodnych z Regulaminem i w terminie do 15 maja 2020 r. prześle max. 3 najlepsze prace  w każdej kategorii wiekowej do Kuratorium Oświaty Katowicach.

2.5 Komisja Konkursowa powołana przez Śląskiego Kuratora Oświaty dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców w każdej kategorii.

2.6 Komisje Konkursowe dokonają oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami:

a.       zgodność pracy z tematem konkursu,

b.      jakość wykonania,

c.       atrakcyjność graficzno-plastyczna,

d.      oryginalność wykonania.  .

2.7 Prace będą oceniane w skali punktowej – max. ilość punktów za każde kryterium, o którym mowa w pkt 2.6 Regulaminu wynosi 4. Otrzymanie największej ilości punktów jest równoznaczne z przyznaniem autorowi takiej pracy pierwszej nagrody w Konkursie.

2.8 Rozstrzygnięcie Konkursu przez Organizatora nastąpi do 1 czerwca 2020 roku. Informacja
o wynikach zostanie udostępniona na stronie
www.kuratorium.katowice.pl Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

2.9  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej: informacji
o zwycięzcach Konkursu (tj. imion i nazwisk uczestników Konkursu, nazwy i adresu szkoły),  
po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego uczestnika Konkursu.

2.10 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

2.12 Komisja Konkursowa na każdym etapie Konkursu sporządza protokół z prac Komisji, protokół
 z etapu szkolnego pozostaję w szkole. Protokół z prac Komisji powołanej na szczeblu Delegatury Kuratorium Oświaty należy przekazać z najlepszymi pracami do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

                                                            III. Postanowienia dotyczące prac

 

3.1. Każdy uczestnik może nadesłać max 4 plansze narysowanego komiksu zgodne z tytułem
 i celami Konkursu  opisanymi w pkt 1.2 oraz warunkami  określonymi w pkt 3.3 i 3.4

3.2. Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksu.

3.3. Zakres tematyczny prac powinien być związany z wybranym przez autora pracy zawodem
i uwzględniać m.in.: wymagania kwalifikacyjne i predyspozycje kandydata do wybranego zawodu, warunki wykonywania pracy, możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia.

3.4. Format pracy:

·         papier lub karton formatu A4,

·         technika komiksowa –  plansza tematyczna (max.4),

·         plansze należy połączyć w sposób trwały.

3.5. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:

·         Imię, nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza autor,

·         Nazwa i adres szkoły.

3.6. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział małoletniego
 w konkursie komiksowym „Mój przyszły zawód zawodem przyszłości”  (wzór w Załączniku do Regulaminu Konkursu). Prace konkursowe przesłane bez oświadczenia będą dyskwalifikowane.

3.7. Szczegółowych wyjaśnień w imieniu organizatora udziela koordynator Konkursu tel.32 606 30 22.IV. Postanowienia końcowe.

 

4.1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez rodziców lub przedstawicieli ustawowych Uczestnika oświadczenia, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
do nadesłanej pracy komiksowej. Ponadto zgłaszając się do Konkursu, rodzice lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika oświadczają, że
nieodpłatnie udzielają Organizatorowi  zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, do wykorzystywania prac oraz opublikowania imienia i nazwiska autora oraz miejsca nauki dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach, a także na ich wykorzystywanie
w celach promocyjnych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną,
na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności  w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie.

 

4.2. Rodzice lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika konkursu oświadczają,
 
 że zapoznali się z Regulaminem Konkursu Mój przyszły zawód- zawodem przyszłości.

4.3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
w konkursie  w celach wynikających  z Regulaminu Konkursu.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UDZIAŁU MAŁOLETNIEGO

w KONKURSIE KOMIKSOWYM

Mój przyszły zawód- zawodem przyszłości

 

Ja niżej podpisany/-na ……………………………………………..………………………………….

                                               (imię i nazwisko rodzica )

jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/małoletniej* …………………………….……………

                                                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka )

Ucznia/uczennicy* klasy …………. szkoły ………………………………………w………………………

1.      Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu na Komiks Mój przyszły zawód
 

2.      Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………..…
                                                                  (imię i nazwisko dziecka)

w Konkursie na Komiks Mój przyszły zawód- zawodem przyszłości.

3.       Wyrażam, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację przez Kuratorium Oświaty w Katowicach  komiksu autorstwa mojego podopiecznego. Niniejsza zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w sieci Internet oraz w formie drukowanej, w tym także
w połączeniu z innymi obrazami, z podaniem imienia i nazwiska autora.

4.      Oświadczam, że komiks został wykonany przez mojego podopiecznego osobiście i posiada do niego wszelkie prawa.

5.      Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowany/ a, że:

1.      Administratorem moich danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

2.      Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Agata Andruszkiewicz w Kuratorium              Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,telefon 32-606-30-37.

3.      Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z udzielonej zgody na wykorzystanie wykonanego przez mojego podopiecznego komiksu.

4.      Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w związku z udziałem mojego dziecka w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

5.      Moje dane osobowe/ dane osobowe mojego dziecka* mogą być udostępniane podmiotom, które administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.

6.      Moje dane osobowe i dane osobowe mojego dziecka  nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.      W związku z przetwarzaniem moich i mojego dziecka danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:

a)      prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,

b)      prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c)      prawo do przenoszenia danych,

d)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8.      Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział mojego dziecka w konkursie.

 

 

..………………………………………………………………………………….

(data i odręczny podpis  rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Jeżeli chcesz się dostać do branżowej szkoły I stopnia musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat. Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3-letniej nauki:
– przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,
– przedmiotów zawodowych.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się:
– z części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskałeś wykształcenie branżowe i świadectwo ‎potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym jedną z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia
– uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Jeżeli chcesz się dostać do branżowej szkoły II stopnia musisz:
– ukończyć branżową szkołę I stopnia w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w branżowej szkole II stopnia,
– złożyć świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
– złożyć zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w ukończonej branżowej szkole I stopnia oraz w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegasz się o przyjęcie,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– oceny na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 2-letniej nauki:
– przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,
– przedmiotów zawodowych,
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia.
Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do egzaminu maturalnego (na poziomie podstawowym) z następujących przedmiotów:
– język polski, matematyka, język obcy,
– dodatkowo, przystąpisz, także do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie i otrzymasz świadectwo dojrzałości.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, który składa się:
– z części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w danym zawodzie. Jeśli uzyskałeś wykształcenie średnie i świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie na poziomie technika.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możesz:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 LATA

Jeżeli chcesz się dostać do liceum musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 4-letniej nauki:
– przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,
– 3 przedmiotów uzupełniających w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.
Po zdaniu egzaminu maturalnego:
– pisemnego:
– z języka polskiego,
– z matematyki,
– z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym),
– i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym),
– ustnego:
– z języka polskiego,
– języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu),
otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu liceum możesz:
– kontynuować naukę w szkole wyższej,
– kształcić się zawodowo w szkole policealnej,
– pójść do pracy,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

 


 

Technikum 5 lat

Jeżeli chcesz się dostać do technikum musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 5-letniej nauki:
– przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,
– 2 przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym,
– przedmiotów uzupełniających,
– przedmiotów zawodowych.
Praktyczną naukę zawodu odbywasz w formie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia technikum.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się:
– z części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskasz wykształcenie średnie i świadectwa ‎potwierdzające obie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Po zdaniu egzaminu maturalnego:
– pisemnego:
– z języka polskiego,
– z matematyki,
– z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym),
– i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym),
– ustnego:
– z języka polskiego,
– języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu).
otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu technikum możesz:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– kontynuować naukę w szkole wyższej,
– kształcić się zawodowo w szkole policealnej,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

 


 

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jeżeli chcesz się dostać do szkoły specjalnej musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Czego będziesz się uczyć?
w trakcie 3 letniej nauki wg indywidualnego programu edukacyjnego będziesz uczestniczył w zajęciach:
– edukacyjnych,
– rewalidacyjnych,
– sportowych,
– kształtujących kreatywność (m.in. muzyka, plastyka).

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy (bez egzaminów).

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy możesz podjąć pracę lub kontynuować
naukę w instytucjach kształcenia dorosłych.


 

SZKOŁA POLICEALNA

Jeżeli chcesz się dostać do szkoły policealnej musisz:
– mieć wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
– złożyć świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum także dla dorosłych,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
O przyjęciu decyduje:
– kolejność zgłoszeń,
– dodatkowo pozostawanie w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej.

Czego będziesz się uczyć?
Nauka w zależności od tego, jaki zawód wybierzesz, trwa do 2,5 roku:
– w formie stacjonarnej,
– lub zaocznej.
Uczysz się przedmiotów zawodowych i odbywasz praktyczną naukę zawodu w pracowni szkolnej lub u pracodawcy.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się z:
– części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskałeś wykształcenie średnie lub średnie branżowe i świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły policealnej możesz:
– pójść do pracy,
– kształcić się w szkole wyższej, jeśli masz maturę,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów
umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach
kształcenia dorosłych.SZKOŁA WYŻSZA

Jeżeli chcesz się dostać do szkoły wyższej musisz:
– posiadać wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,
– złożyć świadectwo dojrzałości,
– inne dokumenty wymagane przez daną uczelnię.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego – według zasad przyjętych przez daną uczelnię. Szkoła wyższa może też przeprowadzić własne egzaminy wstępne.

Czego będziesz się uczyć?
Uczysz się przedmiotów ściśle związanych z kierunkiem kształcenia. Studia w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej) trwają:
– studia pierwszego stopnia 3–4 lata,
– studia drugiego stopnia 1,5–2 lata,
– jednolite studia magisterskie 4,5–6 lat,
– studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 2–4 lata,
– studia podyplomowe (co najmniej 2 semestry).

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie wyższe.
– po studiach pierwszego stopnia po zdaniu egzaminu licencjackiego i/lub obronie pracy licencjackiej otrzymasz tytuł licencjata lub inżyniera,
– w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich po zdaniu egzaminu magisterskiego i obronie pracy dyplomowej magisterskiej uzyskujesz tytuł magistra lub magistra inżyniera,
– w przypadku studiów doktoranckich bronisz rozprawy doktorskiej i uzyskujesz tytuł doktora,
– po ukończeniu studiów podyplomowych, złożeniu pracy końcowej lub egzaminu końcowego otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły wyższej możesz:
– pójść do pracy,
– uczyć się dalej w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Co to jest kwalifikacyjny kurs zawodowy?
Kwalifikacyjne kursy zawodowe jest to forma kształcenia pozaszkolnego przeznaczona dla osób dorosłych. Kursy prowadzone są według programu nauczania, zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uprawnia do otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Jaki otrzymasz dyplom?
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymasz, jeśli posiadasz:
– wykształcenie wymagane dla danego zawodu,
– świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kto może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe?
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić:
– publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
– niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
– placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
– podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.doradztwo.ore.edu

 

 

 


 

Zegar

Kalendarz

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31