Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

HISTORIA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE

Z kart historii lata 1909-1995

 

100 lat krzewienia oświaty to okres bardzo długi. To właśnie od stu lat w murach Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie trwa nieprzerwanie edukacja młodzieży. Na przełomie lat 1907/1908 wśród ludności Pszowskich Dołów (wtedy samodzielna gmina) zrodziła się myśl budowy nowej przestrzennej szkoły, która mogłaby pomieścić dzieci z samych Dołów jak i z rozbudowującego się patronackiego osiedla kopalni ?Anna?, tzw. ?Familoków?. Pierwsza i zarazem najstarsza szkoła, znajdująca się naprzeciw kościoła w Pszowie, nie mogła już bowiem pomieścić coraz większej liczby uczniów.

W marcu 1908 roku zawiązał się komitet budowy nowej szkoły. Grunt na którym miała powstać został podarowany gminie Pszowskie Doły przez Fritza Pierasce , zastepcę szefa Rybnickiego Gwarectwa Węglowego. Głównym projektantem budynku był pan Bayer . W prace na rzecz powstającej szkoły bardzo mocno zaangażowali się mieszkańcy Paszowskich Dołów.

Już 8 kwietnia 1909 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie nowej szkoły przez ówczesnego pszowskiego proboszcza Bruno Laska . Jej pierwszym kierownikiem został Johanes Hoppe , a grono pedagogiczne liczyło trzech nauczycieli ,  byli to : Edmund Goldman, August Grundei, Georg Weis . W tym też roku nowa placówka otrzymała od Pana Pietruszki ? Inspektora Rybnickiej Spółki Węglowej  , materiały na budowę wodociągu.Natomiast ówczesny inspektor oświaty w Rybniku ofiarował szkole 4 kaflowe piece , które zainstalowano w klasach.

W pierwszym roku nauki w szkole do klas I-IV uczęszczało 258 dzieci. Z roku na rok przybywało uczniów. Już od 1 kwietnia 1910 roku szkoła liczyła 292 dzieci i stała się placówką pięcioklasową , a od 1913 roku 6 letnią szkołą publiczną. Na uwagę zasługuje fakt, że na 345 uczniów , którzy od 1 kwietnia 1912 roku podjęli naukę w szkole , 289 pochodziło z rodzin polskich , 34 z rodzin niemieckich , a 20 było pochodzenia żydowskiego.

O tym , że sto lat temu z dyscypliną w placówkach oświatowych bywało różnie ( tak zresztą jak i dzisiaj) może świadczyć konferencja kierowników szkół poświęcona szkolnej dyscyplinie , która odbyła się 8 maja 1912 roku w Wodzisławiu Śl. Szkołę Podstawową nr 2 w Pszowie reprezentował Johanes Hoppe.

W  roku szkolnym 1913/1914 uczniowie szkoły uczestniczyli w dwóch wydarzeniach . 16 września 1913 roku przez Pszowskie Doły przejeżdżał cesarz państwa niemieckiego Wilhelm Hohenzollern , którego dzieci witały kwiatami i okrzykami.

10 października zaś młodzież szkolna wraz z nauczycielami wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych wójta Pszowskich Dołów ? Jana Tytko. Nowy wójtem został syn zmarłego i późniejszy śląski powstaniec ? Jan Tytko.

Wybuch I wojny światowej odbił się negatywnie na pracy szkoły. W związku z brakiem nauczycieli , którzy zostali skierowani do armii niemieckiej  zmniejszono ilość godzin dydaktycznych. W 1925 roku w szkole odbyła się policyjna rewizja , bowiem niektórzy nauczyciele podejrzani byli o antywojenne poglądy.W 1917 roku na rozkaz władz niemieckich dziewczęta klas VI brały udział w przeszkoleniu pielęgniarskim w ramach zajęć z samoobrony. W tym też roku grad spustoszył sady , ogrody i pola w Pszowie i okolicy. Nauczyciele wraz z uczniami po zajęciach lekcyjnych zbierali runo leśne.Za zarobione pieniądze kupiono pomoce dydaktyczne oraz książki i zeszyty dla uczniów.

Lata 1919- 1921 , to czas powstań śląskich. W 1920 roku w szkole zorganizowano strajk, który był obroną Polaków przed germanizacją życia szkolnego. Domagano się przywrócenia języka polskiego i polskich nauczycieli. Po zwycięstwie Polaków w III powstaniu śląskim w szkole zaszły duże zmiany. W 1922 roku kierownik Johanes Hoppe i pozostali nauczyciele niemieccy wyjechali do Niemiec. Nowym kierownikiem szkoły został Józef Poppe, do pomocy miał dwóch nauczycieli , a naukę kontynuował 495 uczniów. W grudniu tegoż roku zorganizowano polskie jasełka , a zebrane pieniądze przeznaczono na zakup polskich podręczników.

W 1924 roku z inicjatywy nauczyciela Webera powstaje w szkole drużyna harcerska. We wrześniu 1925 roku dotychczasowy kierownik Józef Poppe zostaje przeniesiony do Olzy, jego miejsce na krótko zajmuje Ignacy Pradelok , a od  1 grudnia Antoni Tereszowski.

Od 1926 roku do 1929 roku istniała klasa mniejszości niemieckiej  : w 1926 roku zostało zapisanych do niej 78 dzieci. Szkoła liczyła wtedy 582 uczniów. Większość z nich była narodowości polskiej , lecz niektórzy rodzice przekupieni , czy też przymuszeni groźbą   przez dyrekcję kopalni, zapisali swe dzieci do szkoły mniejszości  niemieckiej.

1 sierpnia 1926 roku  w budynku szkoły otworzono dla dzieci 4-ro i 5-cio letnich ochronkę , króra to w 1930 roku otrzymała miano przedszkola. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był dzień 19 marca 1927 roku , wtedy to za zgodą władz urządzono obchody ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego.

Rok szkolny 1928/1929 to rok owocnej i spokojnej pracy dydaktyczno ? wychowawczej.

W listopadzie uroczyście obchodzono w szkole 10-cio lecie niepodległości Rzeczypospolitej , a w marcu zorganizowano wieczornicę dla uczczenia rocznicy śląskiego plebiscytu.

Na przełomie lat 1930/31 w szkole powstał oddział harcerski, jego komendantem został nauczyciel Peplewicz. Z dniem 1 października 1931 roku cztery klasy (VI , VII i 2 VIII) oraz dwóch nauczycieli przeniesiono do budynku przy kościele w Pszowie. Od tego czasu zajęcia lekcyjne w budynku macierzystym trwały o wiele krócej niż dotychczas.

W roku szkolnym 1932/33 klasa pierwsza została zmieniona na klasę wstępną, wprowadzono więc szkolny obowiązek od siódmego roku życia.

Kierownik szkoły Antoni Tereszkowski od 1934 roku starał się o środki finansowe na remont szkoły. Otrzymał tylko zgodę na odmalowanie okien ze strony zewnętrznej i podłóg w klasach. Dopiero w maju 1937 roku po wizycie w szkole inspektora Józefa Szafrona pojawiła się iskierka nadziei na remont i rozbudowę obiektu. W czasie wakacji poprzedzających rok szkolny 1937/1938 gmina przeprowadziła roboty na terenie szkoły : ułożono chodnik z betonowych płyt , poprawiono bruk i spływ ściekowy, naprawiono wodociąg i umożliwiono młodzieży korzystanie z niego, w budynku: odmalowano podłogi w sali przedszkolnej.

31 października 1936 roku szkoła przeprowadziła wśród uczniów propagandę oszczędzania.

Rozdano książeczki oszczędnościowe z wkładką związkową za 1 zł dla każdego ucznia.

Lata 1939-1945 to okres II wojny światowej. W szkole znów pojawił  się język niemiecki nauczyciele byli prześladowani , kierownik Antoni Tereszkowski musiał się ukrywać. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do szkoły , zabezpieczał jej własność i przygotowywał budynek do rozpoczęcia nauki. Sam budynek szczęśliwym trafem zbytnio nie uciepiał. Mury pozostały w całości , jedynie  został uszkodzony dach , a z okien wyleciały szyby w czasie wysadzania pobliskiego wiaduktu. Zachowały się meble , brakowało natomiast pomocy naukowych i polskich książek. Jednak już 30 września 1945 roku 502 uczniów wzięło udział w nabożeństwie w kościele parafialnym w Pszowie , a następnie w uroczystości szkolnej.

Do przeprowadzenia remontu w szkole w dużej mierze przyczyniła się kopalnia ?Anna?. W 1946 roku odmalowano korytarze , kancelarię , pokój nauczycielski oraz mieszkania dla nauczycieli.

Kopalnia ?Anna? organizowała również dla półsierot i dzieci górników półkolonie i kolonie letnie.

Dnia 20 września 1946 roku zmarł nagle na posterunku pracy Antoni Tereszkowski. Gorliwie pracował on nad rozbudową polskiej szkoły , był dobrym wychowawcą i nauczycielem. Z dniem 1 października kierownictwo szkoły objął Franciszek Kantor , nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie.

W roku szkolnym 1948/49 wchodzi w życie reforma wprowadzająca 11-letnią szkołę i likwidująca klasę ósmą.

W listopadzie 1949 roku cztery oddziały szkoły zostały przeniesione do wyremontowanego budynku obok kościoła w Pszowie. Nauka w szkole macierzystej mogła odbywać się na jedna zmianę. W roku szkolnym 1949/50 w szkole odbywał się kurs dla analfabetów , który prowadziła nauczycielka Kazimiera Krzanowska. W 1952 roku zorganizowano po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa egzaminy końcowe w szkołach podstawowych. W naszej szkole zdawało go 35 uczniów , wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Z dniem 1 października 1952 roku uruchomiono w szkole świetlicę w celu pomocy w odrabianiu lekcji tym dzieciom , które nie miały odpowiednich warunków w domu. W 1952 i 1953 roku w budynku istniała ?szkoła dla pracujących? przeznaczona dla starszej pracującej młodzieży , która nie zdobyła pełnego wykształcenia. W 1954 roku w szkole po raz pierwszy zorganizowano opiekę lekarska nad młodzieżą. W tym też roku wydział oświaty przeprowadził remont budynku. Przebudowano wszystkie piece, odmalowano wszystkie okna i drzwi oraz ściany w całym budynku. W październiku i listopadzie 1956 roku przeprowadzono dalszy remont. Zreperowano dach wstawiono nowe rynny, naprawiono kominy i toalety szkolne. Komitet Rodzicielski zakupił ławki i fortepian. 20 listopada 1957 roku po raz pierwszy w historii nauczyciele w całej Polsce obchodzili swoje święto ? Dzień Nauczyciela.

W 1958 roku dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego zakupiono dla szkoły odbiornik telewizyjny ?Belweder?, zaś wydział oświaty przydzielił szkole aparat filmowy. W 1960 roku uczniowie szkoły pożegnali kierownika Franciszka Kantora. Po jego śmierci funkcje te sprawował Stanisław Witos , a po nim Ginter Tosta.

W latach 1966-1973 w szkole zachodzą liczne zmiany. W 1966 roku dyrektorką została Maria Potempa. Dzięki jej staraniom rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. W budynku szkoły powstały nowe toalety , zlikwidowano kaflowe piece, założono centralne ogrzewanie, a zniszczone podłogi przykryto wykładziną. W tym też roku obowiązek szkolny został przedłużony do 17 roku życia i nastąpił dalszy etap realizacji reformy systemu oświaty i wychowania. Uczniowie klas pierwszych rozpoczynali naukę według nowego programu nauczania w oparciu o nowe podręczniki. Rok 1974 przyniósł kolejna zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Został nim Stanisław Myśliwiec. Funkcję tę sprawował do lutego 1978 r. Zastąpiła go  pani Anna Hibszer. W 1975 roku terytorium Pszowa włączono do Wodzisławia Śl. a szkoła otrzymała nowy numer 12. W latach 1979-80 przeprowadzono kapitalny remont szkoły  . W nowym budynku , w którym mieściła się sala gimnastyczna urządzono również pracownie gabinet lekarski i przestronny hol.

3 września 1979 roku po raz pierwszy odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Uroczystość ta miała miejsce w szkole nr 14 w Pszowie.      W roku szkolnym 1980/81 uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wyjechali na zimowisko.

Lata 1981/82 przynoszą ożywiona działalność SKS . Najwięcej uczniów należy do sekcji tenisa stołowego i kółka szachowego. Przy szkole działa drużyna harcerska , która w 1984 roku wzięła udział w akcji ?Alert 84?.  Zebraną kwotę przekazano na budowę pomnika ? szpitala Matki Polski w Łodzi.

W latach 70 i 80 szkoła tętniła życiem. Prężnie działało harcerstwo oraz szkolne koło turystyczno krajoznawcze. Zorganizowano liczne wycieczki ? do Opola , Krakowa , Wisły ,Ustronia, Pszczyny, Wrocławia , Warszawy , w Bieszczady i Pieniny. Co roku były również organizowane wyjazdy uczniów klas III , VI , VII i VIII na tzw.?zielone szkoły.  W szkole działało również wiele kół zainteresowań. Młodzież zdobywała wyróżnienia na szczeblu powiatu i województwa.

W roku 1993 dyrektorem szkoły został Bolesław Mojżesz.  W tym okresie w szkole dokonano gruntownego remontu dachu, poddasza, częściowej wymiany okien. Z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego powstał wymarzony przez dzieci plac zabaw. W 1995 roku Pszów zostaje oddzielony od Wodzisławia Śl. i ponownie uzyskuje prawa miejskie. Szkoła powraca do starych numeracji i znowu figuruje jako Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie.

Od roku szkolnego 1999/2000 w wyniku reformy placówka staje się 6-cio klasową  szkołą podstawowa. Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie zaczęli uczęszczać uczniowie , którzy dotychczas należeli do obwodu szkoły nr 4, ponieważ tę właśnie szkołę przekształcono w Gimnazjum. W związku z tym faktem nastąpiły zmiany kadrowe.

W 2002 roku rada  pedagogiczna podejmuje nowe wyzwanie- nasza szkoła stała się placówka integracyjną. Oznaczało to próbę stworzenia szkoły dla każdego , szkoły uwzględniającej indywidualną i unikalną osobowość każdego dziecka ? niepełnosprawnego , zdolnego ,utalentowanego i mającego specyficzne trudności w nauce lub adaptacji do środowiska społecznego. W takiej szkole programy i metody nauczania muszą być na tyle elastyczne , by obejmowały ogromną różnorodność możliwości i potrzeb ucznia zgodnie z ideą, iż każde dziecko jest równoprawnym członkiem społeczności klasowej i szkolnej. W 2004 roku  stanowisko dyrektora obejmuje Bogusława Seemann. Nowa Pani Dyrektor kontynuuje inwestycje, które wpływają na podniesienie jakości nauczania i warunków bezpieczeństwa nauki i pracy , co w naszej 100-letniej szkole jest  trudnym zadaniem.

W kwietniu 2008 roku odbyło się ?spotkanie po latach? tego dnia mury placówki odwiedzili jej absolwenci, którzy rozstali się ze szkołą 50, 60 , a nawet 70 lat temu.

Obecnie nasza placówka ma ugruntowaną pozycję wśród szkół naszego regionu. Jej atutem  są: wysoka jakość kształcenia ,  bardzo dobra organizacja pracy , coraz nowocześniejsza infrastruktura oraz integracja. Z roku na rok coraz bardziej przekonujemy się o wszechstronnym pozytywnym wpływie tych klas na całą społeczność szkolną . Integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi pociąga za sobą korzystne skutki w różnych obszarach życia szkolnego. Sukcesy szkoły nie byłyby możliwe bez zaangażowania kadry pedagogicznej , rodziców i całego personelu gospodarczo- administracyjnego. Na efektywną pracę szkoły i jej wizerunek ma wpływ praca sekretariatu . Od 1984 roku do chwili obecnej sekretariat sprawnie jest prowadzony przez panią Joannę Trzaskalik.

Nasza szkoła prze całe lata , aż do chwili obecnej zapewnia swym uczniom opiekę medyczną.

O zdrowie uczniów od 1988 roku po dzień dzisiejszy troszczy się pani Weronika Kałuża.

Przed nią obowiązki pielęgniarki w naszej szkole pełniły Panie : Joanna Gaszka , Elżbieta Zawadzka i Urszula Skowronek. O zdrowie naszych uczniów dbali również lekarze Kazimierz Nawrat , Maria Dzierżęga i Elżbieta Urbanek.

Oprócz codziennej nauki szkoła proponuje uczniom zajęcia świetlicowe pomoc pedagoga i logopedy, wiele zajęć pozalekcyjnych , które umożliwiają im rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy.  Obok szeregu imprez klasowych i dyskotek organizowane są uroczystości szkolne , na które często zapraszani są przedstawiciele władz szkolnych , parafii i Urzędu Miasta.

Na stałe w kalendarz szkolny wpisały się różne uroczystości  wydarzenia i dni otwarte:

?Sprzątanie Świata? , ?Festiwal Nauki?, ?Pasowanie na ucznia i czytelnika?, ?Dzień Tolerancji?,?Jasełka?, ?Mikołajki?, ?Dzień Górnika , Dzień Matki , Dzień Ziemi, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości , Dni Książki, Dzień Języków Obcych i inne.

Uczniowie szkoły uczestniczą także w konkursach , przeglądach , uroczystościach organizowanych przez inne instytucje.

W grudniu 2005 roku nasza młodzież zaangażowała się w akcję Rodzina ? Rodzinie mającej na celu niesienie pomocy potrzebującym. Akcja ta ma na celu uwrażliwienie dzieci na krzywdę drugiego człowieka

Niezależnie od zawirowań historii , które dotykały Polskę , nasza szkoła dążyła i dąży do wypełnienia w sposób fachowy i odpowiedzialny nałożonych na nią zadań dydaktycznych i wychowawczych. Wypracowaliśmy sobie status szkoły wielopokoleniowej. Ponad 85% rodziców naszych wychowanków to nasi absolwenci.

Przez mury tej szkoły przewinęło się wielu nauczycieli .Zmiany były dość częste , a powody różne: historyczne, kadrowe, urlopy zdrowotne , macierzyńskie i przejścia na emeryturę. Dla porównania w pierwszych latach istnienia szkoły zatrudnionych w niej było czterech nauczycieli , a obecnie grono pedagogiczne liczy 24 osoby. W szkole następowały również duże wahania w liczbie uczniów, w poszczególnych latach szkolnych raz ich przybywało innym razem ubywało. Różne tego były powody: spadek czy wzrost liczby urodzeń, reformy oświatowe , czy zmiany miejsca zamieszkania. Wiele rodzin wyprowadziło się z ?Familoków? do własnych domów , czy też często do nowych bloków w innych dzielnicach Pszowa. Nowi mieszkańcy wprowadzali się zaś , na wciąż rozbudowujące się Osiedle Tadeusza Kościuszki. Dla porównania w 1909 roku po raz pierwszy mury szkoły przekroczyło 258 dzieci , które uczyły się w klasie pierwszej , drugiej, trzeciej i czwartej. W obecnym roku szkolnym (2008/2009) mamy 176 uczniów i sześcioklasową szkołę podstawową.

Klimat i atmosferę szkoły 100 lat tworzyli wspólnie nauczyciele , uczniowie i ich rodzice. Mury szkoły to tylko materialne dowody jej istnienia, ale to słowa opinie  wspomnienia ludzi- wszystkich ze szkołą związanych składają się na to czym była , czym jest i czym będzie Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie.

 

 

 

 

 

Dyrektorzy szkoły:

 

 

  1. Hoppe Johanes (Jan) od 1909
  2. Dombek Karol od 1922
  3. Poppe Józef od 1922
  4. Pradelok Ignacy od 09.1925
  5. Tereszkowski Antoni od 01.12.1925 do 20.09.1946
  6. Kantor Franciszek od1946
  7. Witos Stanisław od 1960
  8. Tosta Ginter od 1961
  9. Potempa (Hildebrand) Maria od 1966 do1974

10.  Myśliwiec Stanisław od 1974do1978

11.  Hibszer Anna od 1978 do 1993

12.  Mojżesz Bolesław od 1993

13.  Seemann Bogusława od 2004

 

 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkole

1          Adamek Dorota

2          Albin Danuta

3          Banaś Elwira

4          Barciaga Eryk

5          Biesiadowska Janina

6          Borgowiec Agnieszka

7          Borgowiec Alojzy

8          Broża Ewa

9          Brzonkalik-Skowronek Małgorzata

10        Bujdok Helena

11        Czworowska Aleksandra

12        Ćwięk Agnieszka

13        Danczyn Maria

14        Duda Maria

15        Duszyński Stanisław

16        Dziadek  Irena

17        Elsner Helena

18        Fober Cecylia

19        Franiczek Maria

20        Gabzdyk Franiszek

21        Garcela Maria

22        Giemza Sylwia

23        Goldman Edmund

24        Goźniak Michał

25        Grela Mariusz

26        Grela Sebastian

27        Grunde August

28        Grzegórska Danuta

29        Grzela Maria

30        Hallama Brued

31        Hanak Barbara

32        Hibner Helena

33        Huba Joanna

34        Jąderko Krystyna

35        Jęczmionka Anna

36        Jędrośka Aleksandra

37        Jędrzejewska Bogusława

38        Joszko Berta

39        Kamińska Bogusława

40        Kamińska Maria

41        Karwas Feliks

42        Klaus Franciszek

43        Kluczyński Jacek

44        Kochańska-Śmieja Dominika

45        Kolorz Ewa

46        Komarek Monika

47        Konieczny Bogusława

48        Kowol  Irena

49        Kozielska Magdalena

50        Kozyra Jan

51        Krajczok Pelagia

52        Krakowczyk Zygmunt

53        Krzanowska Kazimiera

54        Krzykała Iwona

55        Krzyżak Elżbieta

56        Krzyżak Teresa

57        Krzyżanowska Marta

58        ks. Paszenda Zdzisław

59        ks. Seweryn Grzegorz

60        ks. Skotnica Sławomir

61        Kściuczyk Wiesława

62        Kubek Aleksandra

63        Kuziela Michalina

64        Kwaśniok Agnieszka

65        Labryga Robert

66        Lipińska Aniela

67        Loeffelman Katarzyna

68        Lyko Jarosław

69        Łucki Włodzimierz

70        Machnik Irena

71        Maciączyk Jolanta

72        Maciejewski Bronisław

73        Materzok Cecylia

74        Matuła Grażyna

75        Matysiuk Renata

76        Mąka Ewa

77        Michalik Helena

78        Michałek Zbigniew

79        Miguła Anna

80        Mojżysz Grażyna

81        Morawiec Hildegarda

82        Morka Monika

83        Morka Paweł

84        Mozarewicz Hildegarda

85        Mrozek Janina

86        Musiał Marta

87        Nejman Kazimiera

88        Niemiec Justyna

89        Niwa Urszula

90        Nowak Jadwiga

91        Nowak Klaudia

92        Noworolska Leokadia

93        Noworolska Wiktoria

94        Ondesek Eugienisz

95        Ostrycharczyk Brygida

96        Pajer Maria

97        Paruzel Natalia

98        Pawlas Karol

99        Pepelewicz Stanisław

100      Podeszwa Karol

101      Porwoł Donata

102      Pośpiech Teodor

103      Potasznikow Jolanta

104      Rek Grzegorz

105      Rek Irena

106      Retek Franciszek

107      Rogoś  Stefania

108      Roth Ewa

109      Roth Lidia

110      Rupnik Kazimiera

111      Ryś Justyna

112      Sendorek Marian

113      Setlak-Kufka Teresa

114      Sikora  Róża

115      Sikora Danuta

116      Sitek Joanna

117      Skowronek Piotr

118      Sobala Dorota

119      Sosna Anna

120      Sowa Jacek

121      Stanisławczyk Narcyza

122      Stokłosa Paweł

123      Sudoł Michał

124      Sulska Danuta

125      Szczęsna Maria

126      Szmelich Wiktor

127      Szot-Madejska Elżbieta

128      Szpilka Zygfryd

129      Szprus Reinhold

130      Szweda Eugenia

131      Szweda Mariola

132      Śliwka Hanna

133      Świtala Róża

134      Talaga Jerzy

135      Tatura Leon

136      Tolina Leon

137      Tomik Maria

138      Tyc Bolesław

139      Urbanek Felicja

140      Utrata Małgorzata

141      Wajdeman Bożena

142      Walenko Ewa

143      Wałek Krystyna

144      Warzecha Irena

145      Weber Ignacy

146      Weiss George

147      Wepsz Agieszka

148      Wilk Salomea

149      Wolnik Urszula

150      Wurste Otto

151      Wycisk Leokadia

152      Zenschner Maria

153      Zieleźny Ewa

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28