Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

 


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE OD 1 WRZEŚNIA 2020


Ogólne procedury obowiązujące w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 w PSZOWIE od 1 września 2020 roku, opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ I GIS

 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy.

Wszyscy uczniowie i pracownicy po wejściu do szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce.

Do szkoły uczniowie wchodzą dwoma niezależnymi wejściami, nie wcześniej jak  o godz.7.45:

- uczniowie klas I – III wejściem od holu

- uczniowie klas IV –VIII głównym wejściem.

Uczniowie przychodzący do szkoły przed 7.45 wchodzą do szkoły głównym wejściem i oczekują na zajęcia w świetlicy szkolnej.

Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą do budynku, lecz pozostawiają swoje dzieci pod opieką pracownika szkoły

Uczniowie po wejściu do szkoły udają się bezpośredni do swoich klas, z uwzględnieniem pkt.8 i 9.

Uczniowie klas I – III po skończonych głównych zajęciach edukacyjnych opuszczają szkołę wyjściem przez hol. Natomiast uczniowie korzystający z zajęć dodatkowych wychodzą ze szkoły wyjściem głównym.

Rodzice odbierający dzieci po zajęciach oczekują  przed budynkiem szkolnym.

Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia są odbierane ze szkoły na podstawie oddzielnych przepisów

Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych klas odbywają się w przydzielonej dla danego oddziału sali lekcyjnej, gdzie również uczniowie klas IV,VII i VIII przebierają obuwie i pozostawiają wierzchnią odzież.

Klasy I-III oraz VI a i VI b buty i wierzchnią odzież pozostawiają w wyznaczonych przez wychowawców szafkach.

Uczniowie mogą opuścić salę lekcyjną tylko z opiekunem w wyznaczone miejsce
 i w określonym czasie.

Sale lekcyjne i korytarze powinny być wietrzone przynajmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

W trakcie pobytu w szkole uczeń musi być wyposażony w maseczkę (używaną
w określonych sytuacjach) i zachowywać bezpieczny odstęp od uczniów i pracowników szkoły oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny:

- częste mycie rąk (szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety),

- ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Każdy uczeń ma możliwość pozostawienia w klasie przyborów szkolnych
i podręczników w przydzielonej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się  przyborami szkolnymi między sobą.

Do odwołania w szkole nie działa dzwonek. Nauczyciel organizuje przerwy dla uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut

W miarę możliwości zajęcia mogą odbywać się na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w wyznaczonych salach. W trakcie tych zajęć obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak podczas zajęć  edukacyjnych.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszelkie sprawy do załatwienia w sekretariacie lub Dyrektora Szkoły odbywają się poprzez skrzynkę na listy znajdującą się w przy głównym wejściu do budynku szkoły, telefonicznie, e-mailowo lub przez dziennik elektroniczny Librus. W szczególnych, koniecznych sytuacjach rodzice mogą załatwiać sprawy w sekretariacie osobiście.

Korzystanie z biblioteki szkolnej, świetlicy i stołówki określają odrębne procedury.

Zasady zachowania w wypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia koronawirusem określają odrębne procedury

Zasady kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz odbieranie dziecka ze szkoły określają odrębne proceduryProcedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem obowiązująca w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE

 

 1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.
 2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.
 3. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie.
 4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.
 5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
 6. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do odwołania.
 7. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.
 8. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole.
 9. Dyrektor szkoły po konsultacji z rodzicami :

1)      w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,

2)      w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.

3)      w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112.

 

 1. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:

1)      zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 0C, kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym, 

2)      w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).

 1. 11.   W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia   o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 1. 12. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i postępuje zgodnie z zaleceniami

     13. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.


 

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły

 

 1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
 3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:

 przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,

pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,

praca w bliskiej odległości,

prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,

 przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.

 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
 2. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób,
 3. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
 4. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 5. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i zastosować się do zaleceń.
 6. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.
 7. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:

  pracownik może wrócić do pracy,

  dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.
 2. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:

1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,

2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.
 3. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii PPIS, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.


Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia

 

 1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia. 
 2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia informacji o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych,  można dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność.
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu.
 5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty.
 6. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.
 7. Rodzic odbierając dziecko ze szkoły potwierdza ten fakt podpisując odpowiednie dokumenty i jeżeli nie zachodzi taka potrzeba nie wchodzi na teren szkoły.
 8. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza. 
 9. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o występujących u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu zarekomenduje dalszy sposób postępowania.
 10. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogorszeniem się stanu zdrowia ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  jeszcze przed przyjazdem rodziców.
 11. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

 


 

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19

 

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele.
 2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe.
 3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli lekarza potwierdzi zakończenie leczenia.
 4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.
 6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice. Jeśli wymagają tego przepisy rodzic musi zapewnić dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko ze szkoły nie wchodzą do budynku szkoły bez uzasadnionej przyczyny.
 9. Rodzic pozostawia dziecko pod opieką nauczyciela dyżurującego, a po zajęciach zgłasza u nauczyciela odbiór dziecka.
 10. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba wejścia na teren szkoły.
 11. Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu.
 12. Pracownik obsługi  monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać.
 13. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły powinny przestrzegać na jej terenie ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły, uczniami i innymi rodzicami.
 14. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci do szkoły powinny unikać skupiania się w grupy przed budynkiem szkoły  i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci.
 15. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły.
 16. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w szatni lub w klasie, jednak nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem lekcji
 17. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły przekazują je osobiście pod opiekę dyżurującego nauczyciela, bez wchodzenia z dzieckiem do szatni lub klasy.
 18. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący.
 19. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
 20. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia dzieciom temperatury. Podwyższona temperatura upoważnia szkołę do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 21. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka ze szkoły powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich w szkole jest możliwe tylko w uzasadnionych wypadkach i powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
 22. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły nie powinny przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 23. Rodzice przebywający na terenie  szkoły zobowiązani są wewnątrz budynku zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
 24. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły może w nim przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu przy kontaktach z takimi osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności.

 


 

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialni są nauczyciele.
 2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach.
 4. Podczas przechodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać.
 5. Nauczyciel może wejść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:

1)      poprzednia grupa wyszła ze stołówki,

2)      pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł,

3)      pomieszczenie zostało wywietrzone.

 1. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
 2. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.
 3. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków lub posiłek jest podawany bezpośrednio do stolika przez pracownika zaopatrzonego w maseczkę (przyłbicę) i rękawiczki ochronne
 4. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur.
 5. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i maseczkę.
 6. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600C z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
 7. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu z grupy ze stołówki.
 8. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28