Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

 

UBEZPIECZENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Szanowni Rodzice

 

Przypominamy, że w naszej placówce obowiązuje indywidualne ubezpieczenie uczniów. Poniżej informacja, w jaki sposób należy ubezpieczyć dziecko.

 

 • Będziemy pod opieką Pani  Anity i Sergiusza Grzenia z Bezpieczny.pl i Towarzystwa Ubezpieczeń Generali
 • Rodzic może wybrać jeden z 6 wariantów szkolnych (wszystkie warianty mają ten sam zakres – różnią się tylko sumą ubezpieczenia)
 • pełny opis zakresu ubezpieczenia oraz warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej

 https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/06650

 

Rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola mogą je także ubezpieczyć klikając w poniższy link

 

https://bezpieczny.pl/przedszkole/06650

 

 

 • Rodzice, którzy w zeszłym roku nie ubezpieczali dzieci w Bezpieczny.pl wybierają DLA NOWYCH KLIENTÓW
 • Rodzic sam wybiera wariant, więc nikt nie narzuca wysokości składki i sumy ubezpieczenia
 • Polisa indywidualna przychodzi na podany przez Rodzica adres e-mail

 

Uwaga:

 

 • Polisa indywidualna dla NOWYCH KLIENTÓW chroni najwcześniej od dnia następnego po zakupie. Dlatego zakupu ubezpieczenia należy dokonać niezwłocznie, by nie było przerwy w ubezpieczeniu.

 

Co zyskujemy dzięki  formie indywidualnej ubezpieczenia?

 

 • rodzic sam decyduje na jaką sumę ubezpieczy dziecko
 • większa wiedza Rodzica o ubezpieczeniu – Rodzic ma pełny wgląd w zakres i warunki
 • porządek organizacyjny – nie zbieramy składek w placówce oświatowej – zakup online
 • uproszczona procedura zgłaszania szkód – bezpośredni kontakt do doświadczonego opiekuna Anity Grzenia, która doradzi i pomoże sprawnie zgłosić zdarzenie
 • Rodzic może ubezpieczyć również pozostałe dzieci uczęszczające do innych placówek jak i również dzieci , które ukończyły 4 m-c życia a nie uczęszczają do żłobka.

 

Jak zgłaszać zdarzenia?

 

Wszystkie pytania dotyczące ubezpieczenia oraz zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do opiekuna ubezpieczenia.

 

Opiekunem ubezpieczenia są Pan/Pani Sergiusz,  Anita Grzenia :

kom. 794684452, 512241906

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

           www.sergiuszgrzenia.pl         www.anitagrzenia.pl 

 

 


ZDALNE  NAUCZANIE - spis dokumentów

 • CZASOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

 • WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE

 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U PRACOWNIKA/UCZNIA

 • WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO,  SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA ROCZNA...

 • ZMIANY W REGULAMINIE ZACHOWANIA

 • CZASOWE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

 • KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

 • WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - PROCEDURY

 • PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIAPrzydatne poradniki

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo podczas lekcji online Czasowe zawieszenie zajęć

 

W związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się na czas od 08.06.2020 do 28.06.2020 prowadzenie działalności wychowawczo- opiekuńczej z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie. W okresie czasowego zawieszenia zajęć nadal będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

 

(zajęcia będą prowadzone w takiej formie jak dotychczas) 

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA

PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

AKTUALIZACJA: 2 CZERWCA 2020 r.

informacje zaznaczone zielonym i czerwonym kolorem dotyczą istotnych zmian

wprowadzonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura została opracowana na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481);

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 373);

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700);

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z

2017r. poz. 1512, ze zm.)

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz.U. poz. 493, ze zm.), w szczególności z rozporządzeniem zmieniającym ww.

rozporządzenie (Dz.U. poz. 891)

6. Informatorów o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 opublikowanych na

stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.go..pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

7. Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej

w roku szkolnym 2019/2020 opublikowanej na stronie internetowej Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej zwanej dalej „Informacją” (aktualizacja: 20 maja 2020r):

https://cke.go..pl/aktualizacja-harmonogramu-e8-eg-i-em-aktualizacja-informacji-osposobie-

organizacji-i-przeprowadzania-e8-i-em/

8. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020, opublikowanym na stronie internetowej

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o dostosowaniach”:

https://cke.go..pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje

9. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie

harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz

egzaminu maturalnego w 2020 roku (aktualizacja z 20 maja 2020r.)

10. https://cke.go..pl/aktualizacja-harmonogramu-e8-eg-i-em-aktualizacja-informacji-osposobie-organizacji-i-przeprowadzania-e8-i-em/

11. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie

materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2020 roku,

opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej

„komunikatem o przyborach”:

https://cke.go..pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje

12. Wykazem Olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w

sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku

szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych

olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo

oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (aktualizacja z 5 kwietnia 2019 r.),

zwanym dalej „wykazem olimpiad”, dostępnym pod następującym adresem

https://bip.men.go..pl/dzialalnosc/komunikaty/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacjinarodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-zprzedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminemmaturalnym-w-ro.html

13. Wytycznych dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

ósmoklasisty (E8), gimnazjalnego (EG), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ) (zwane dalej ‘Wytycznymi’) dostępnymi pod

adresem:

https://cke.go..pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-regzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/

Postępowanie w sytuacjach nie ujętych w niniejszym dokumencie jest regulowane przez wymienione powyżej akty prawne, informacje, komunikaty oraz wytyczne

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany:

a) 16,17,18 czerwca (termin główny)

b) 7,8,9 lipca (termin dodatkowy)

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który

a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego

przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

5. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej

7. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

8. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu

przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

9. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany w naszej szkole z j. angielskiego oraz j. niemieckiego.

10.Ważne terminy:

a) arkusz egzaminacyjny – oznacza on materiał przekazywany zdającemu podczas egzaminu;

b) karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych – oznacza on osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza z matematyki, na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu egzaminacyjnym. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych jest zawarta wyłącznie w przypadku arkusza „standardowego” (OMAP-100) egzaminu przeprowadzanego w czerwcu;

arkusze w dostosowanej formie oraz arkusze egzaminu przeprowadzanego w styczniu i lipcu nie zawierają takiej karty, zdający rozwiązują zadania otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych

c) karta odpowiedzi – oznacza on kartę dołączoną na perforacji – albo do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo do karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych – na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym;

d) praca egzaminacyjna – oznacza on materiał przekazywany po przeprowadzeniu egzaminu

ósmoklasisty do OKE.

ARKUSZE W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH EGZAMINU:

przedmiot

zawartość arkusza egzaminacyjnego

 

zeszyt zadań egzaminacyjnych

 

8-stronnicowa karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych

karta odpowiedzi

 

j. polski

 

matematyka

j. obcy nowożytny

 

 

ARKUSZ Z J. POLSKIEGO I J. OBCEGO NOWOŻYTNEGO:

ARKUSZ Z MATEMATYKI:

(arkusze dostępne na oficjalnej stronie CKE)

11. W czerwcu 2020 r. na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data

przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał się planowo odbyć w kwietniu 2020 r., tj.

a) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 21 kwietnia 2020 r. – egzamin odbędzie się 16 czerwca 2020 r.;

b) egzamin ósmoklasisty z matematyki: 22 kwietnia 2020 r. – egzamin odbędzie się 17 czerwca 2020 r.;

c) egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 23 kwietnia 2020 r. – egzamin odbędzie

się 18 czerwca 2020 r.

12. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy egzaminu dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących). Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. Każda szkoła otrzymuje również płytę/płyty rezerwowe (w liczbie zależnej od liczby zdających przystępujących do egzaminu w danej szkole).

13. Jeżeli w 2020 r. wystąpi w danej szkole konieczność zwiększenia liczby sal egzaminacyjnych, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, a liczba przesłanych do szkoły płyt, wliczając płyty rezerwowe, będzie niewystarczająca do zapewnienia płyty w każdej sali egzaminacyjnej, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (ZE) może sporządzić kopię płyty – w dniu egzaminu, nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem egzaminu – albo pobrać plik .mp3 z nagraniem z serwisu OKE dla dyrektorów szkół, zgodnie z instrukcją danej OKE, lub z SIOEO.

II. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  W PSZOWIE

 

1. Przewodniczącym Zespołu Egzaminacyjnego (ZE) w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie jest dyrektor szkoły. W szkole powołano  Zastępcę Przewodniczącego ZE, którym jest wyznaczony nauczyciel. Miejscem przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty jest siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie  przy ulicy Karola Miarki 16A.

2. Za odbiór, właściwe zabezpieczenie i ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych – od momentu odbioru pakietów zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania prac po egzaminie do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) odpowiada Przewodniczący ZE w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie lub w szczególnych wypadkach Zastępca Przewodniczącego ZE. W tej sprawie przewodniczący podpisuje stosowne oświadczenie.

3. Przewodniczący ZE pisemnie upoważnia do dostępu do zabezpieczonych niejawnych materiałów egzaminacyjnych Zastępcę Przewodniczącego ZE lub inną osobę w sytuacji, gdy Zastępca Przewodniczącego ZE nie może z ważnych i uzasadnionych powodów pełnić swojej funkcji. Upoważnienie przechowywane jest w szkolnej dokumentacji dotyczącej egzaminu ósmoklasisty za dany rok.

4. Materiałami niejawnymi objętymi ochroną są arkusze egzaminacyjne wraz z pomocniczymi materiałami, w tym zapisanymi ścieżkami dźwiękowymi na płycie CD-ROM.

5. Przewodniczący ZE lub upoważniony przez niego członek ZE odbiera od dystrybutora przesyłki zawierające materiały egzaminacyjne i sprawdza, czy nie zostały one naruszone oraz czy zawierają wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE.

6. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

7. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba zabezpiecza przesyłki zawierające materiały egzaminacyjne, uniemożliwiając wgląd do nich do czasu rozdania arkuszy uczniom przystępującym do egzaminu.

8. Materiały egzaminacyjne przechowuje się w szafie pancernej, znajdującej się w sekretariacie szkoły.

9. Przewodniczący ZE szkoli członków ZE i odbiera od nich - zgodnie z obowiązującym terminarzem - imiennie podpisane oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczania materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

10.W każdym dniu pisemnego egzaminu ósmoklasisty Przewodniczący ZE sprawdza nienaruszalność pakietów z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi. Około pół godziny przed rozpoczęciem danej części egzaminu Przewodniczący ZN odbiera w gabinecie dyrektora, w obecności jednego przedstawiciela zdających ze wszystkich sal, od Przewodniczącego ZE lub jego zastępcy, arkusze egzaminacyjne wraz z dokumentacją przebiegu egzaminu. Członkowie ZN w rękawiczkach odbierają arkusze i dokumentację od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta

i nos. Po egzaminie przewodniczący ZE lub jego zastępca odbiera dokumentację od Przewodniczącego ZN (w rękawiczkach) i zabezpiecza zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie postępowania z materiałami niejawnymi.

11.Niejawne materiały egzaminacyjne (wykorzystane i niewykorzystane) są przechowywane w szafie pancernej do czasu wysłania ich we wskazanym terminie do OKE .

12.Dokumentację egzaminacyjną pozostającą w szkole archiwizuje upoważniony pracownik administracyjny zgodnie z zasadami archiwizacji.

13.W szczególnych sytuacjach losowych, gdy ani Przewodniczący ZE ani jego zastępca nie będą mogli wykonywać czynności służbowych, pisemne upoważnienie do dostępu do tajnych materiałów egzaminacyjnych otrzyma inny członek ZE.

III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI ZWIĄZANYCH

 

Z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

 

1. Wychowawcy klas siódmych (przyszłych ósmych) zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków egzaminu nie później niż do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się egzamin.

2. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań, nie później niż do 27 września 2019 r.

3. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel zapoznaje Rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

z procedurami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 30 września 2019r.

4. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2019r. pisemną deklarację:

a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;

b) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

5. Rodzice uczniów mogą dostarczyć informację o zmianie języka obcego lub rezygnację z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości do 21 stycznia 2020r.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ubiegający się o dostosowanie formy i warunków egzaminu do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, muszą posiadać stosowną opinię (orzeczenie) poradni psychologicznopedagogicznej lub zaświadczenie o stanie zdrowia. Opinia może być wydawana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej. Opinia (orzeczenie), o których mowa, powinno być dostarczone dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin i odpowiednio nie wcześniej, niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej. Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być dostarczone w tym samym terminie.

W sytuacjach losowych zaświadczenie, opinia lub orzeczenie mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. Dokumenty przechowywane są w teczce ucznia i w dokumentacji pedagoga.

7. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form  przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia.

8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach

 dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie CKE. Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie pisemnej nie później niż do 8 listopada 2019 r. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po tym terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.

9. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na piśmie o wskazanych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach nie później niż do 20 listopada 2019r.

10. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2019 r. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wystąpi po 25 listopada 2019 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

11. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

12. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności sprzężone może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, złożony nie później niż do 2 grudnia 2019 r.

13.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (do 8 listopada 2019 r.).

14. Dyrektor szkoły w terminie i w sposób określony przez dyrektora komisji okręgowej informuje na piśmie dyrektora komisji okręgowej o liczbie poszczególnych rodzajów zestawów zadań (tj. symbol zestawu– liczba zestawów) przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających.

15. Dyrektor szkoły nie później niż do 2 grudnia 2019r. dostarcza dane o uczniach przystępujących do egzaminu włączając w to informacje dotyczące wszystkich form i dostosowań warunków do przeprowadzania egzaminu. Informacja, o której mowa, przekazywana jest za pomocą programu SIOEO do OKE w Jaworznie.

16. Jeżeli ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych) konieczne było zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wprowadza odpowiednie modyfikacje dotyczące sal egzaminacyjnych, w których jest przeprowadzany egzamin w danej szkole, nie później niż do 12 czerwca 2020 r. za pośrednictwem systemu SIOEO.

17.W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora właściwej OKE, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła dyrektor właściwej OKE może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły – przewodniczącego ZE w danej szkole, złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż do 15 stycznia 2020r. Jeżeli konieczność przyznania dostosowania, o którym mowa powyżej, nastąpi po ww. terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takiego dostosowania. W przypadku przeprowadzania egzaminu w miejscu innym niż szkoła również niezbędne jest zapewnienie warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Wytycznych.

18. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu ZE do 15 czerwca 2020r. Przewodniczący ZE nie później niż w dniu egzaminu z danego przedmiotu informuje dyrektora OKE (za pośrednictwem SIOEO) o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

19. Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego albo (od 2022 r.) z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Rodzic lub opiekun prawny ucznia składa wniosek w tej sprawie do 7 kwietnia 2020r. Dyrektor informację o takiej zmianie przekazuje do OKE w terminie do 9 kwietnia 2020r. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

20. Przewodniczący ZE lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 28 lutego 2020 r. – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:

a) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

b) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie);

c) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystanie z takich urządzeń w tej sali;

d) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

21. Szkoła  przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym oraz uczniom informację z którego wejścia będą korzystać, o jakiej porze powinni przyjść do szkoły oraz w jakiej sali będą zdawać daną część egzaminu.

22. Przewodniczący ZE lub upoważniony przez niego nauczyciel/ upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przedstawienia uczniom (nie później niż do 2 czerwca 2020 r).– kluczowych informacji o egzaminie dotyczących:

a) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym);

b) struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności;

c) zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

losowania numeru stolika i pobierania kartki z nazwiskiem, imieniem numerem PESEL i kodem ucznia (w 2020r. numery dla uczniów losuje Przewodniczący lub członek ZN, natomiast kartkę uczeń pobiera z wyznaczonego przed salą miejsca pod nadzorem członka ZN);

kodowania arkusza egzaminacyjnego

sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego

rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

zgłaszania konieczności skorzystania z toalety

zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

d) sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut)

przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

e) należy poinformować uczniów, że instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym, wychowawca

 dodatkowo powinien przećwiczyć kodowanie oraz zaznaczenie odpowiedzi ze swoją klasą;

f) sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania ze środka arkusza ośmiu stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych);

g) postępowania po zakończeniu pracy z arkuszem - zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed

 zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej;

h) zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali;

i) przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników;

j) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu i możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

23. Do 2 czerwca 2020r należy również zapoznać uczniów oraz Rodziców z następującymi zasadami bezpieczeństwa określonymi w Wytycznych ( wytyczne zaznaczone kolorem czerwonym należy dodatkowo przypomnieć zdającym przed wejściem do sali egzaminacyjnej):

a) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów sugerujących chorobę zakaźną;

b) zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach

domowych;

c) rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się;

d) wprowadza się zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi (przed egzaminem i po egzaminie należy poinstruować uczniów,  aby wrażeniami dzielili się zdalnie, po powrocie do domu);

e) zdający powinni pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

f) zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów  komórkowych, maskotek;

g) na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu/pióra z czarnym tuszem oraz linijki (na egzaminie z matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających;

h) cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach);

i) szkoła nie zapewnia wody pitnej- na egzamin należy przynieść własną małą (<1 litr) butelkę  z wodą (stawiamy obok nogi stolika);

j) na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków;

k) czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,

l) na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających;

m) podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu);

n) zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety (w szczególnych przypadkach, przy zachowaniu środków ostrożności) lub kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej;

o) zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku;

p) zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej;

r) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

24. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.

25. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole, jakie szczególne zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym zasady dotyczące wpuszczania i wypuszczania uczniów z sali egzaminacyjnej, obowiązują w 2020 r.

26. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają i zaświadczeniao szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 31 lipca 2020 r.

27. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.go..pl,

w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

b) przykładowe arkusze egzaminacyjne

c) arkusze egzaminu próbnego

d) arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

28. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie co roku podlega

szkoleniu dotyczącemu dostosowania procedur egzaminacyjnych, które przeprowadza dyrektor szkoły.

29. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż w dniu danego egzaminu, przed rozpoczęciem tego egzaminu – przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących. Jeżeli szkolenie jest przeprowadzane w dniach poprzedzających egzamin, może ono zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

30. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, do 21 lutego 2020r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

31. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, do 23 marca 2020r., powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

32. Nie później niż 12 czerwca 2020r PZE potwierdza powołanie członków  i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych (tzn. uzyskuje potwierdzenie gotowości do pracy od każdej osoby powołanej w skład zespołu nadzorującego).

33. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

34. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:

a) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty- nauczyciel ten pełni funkcję

przewodniczącego zespołu;

b) innej szkole lub w placówce (po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły/placówki, w której jest zatrudniony)

W przypadku egzaminu ósmoklasisty w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:

a) w przypadku egzaminu z języka polskiego – nauczyciel języka polskiego

b) w przypadku egzaminu z matematyki – nauczyciel matematyki

c) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – nauczyciel języka, z zakresu którego  jest przeprowadzany egzamin w danej sali.

35. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w naszej szkole albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole/placówce, w skład ZN mogą wchodzić:

a) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole/placówce

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela Dla osób wymienionych w podpunktach a) i b) powyżej przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza spośród nich przewodniczących oraz przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli szkolenie jest przeprowadzane w dniach poprzedzających egzamin, może ono zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt 34 i 35,

może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem

społecznym w przypadku i pod warunkami określonymi w komunikacie o dostosowaniach.

Nauczyciel wspomagający oraz specjalista uczestniczący w egzaminie są członkami ZN.

36. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 25 uczniów.

37. W terminie ustalonym przez OKE PZE lub zastępca PZE odbywa szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez OKE oraz szkoli w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego (konieczne jest zebranie podpisów potwierdzających odbycie szkolenia)

38. W tym samym terminie następuje zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości

przepisów związanych z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

39. Dyrektor Szkoły, jeśli zachodzi taka potrzeba, uaktualnia dane o szkole i uczniach nie później niż na trzy miesiące przed terminem egzaminu. W szczególnych przypadkach losowych Dyrektor Szkoły uaktualnia dane o uczniach i szkole w terminie poważniejszym, niezwłocznie po zaistniałej zmianie. Uaktualnienie danych następuje w formie pisemnej.

40. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub, którzy przerwali/którym przerwano egzamin i przekazuje go OKE w Jaworznie.

41. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego w szkolnej dokumentacji pozostawia następujące dokumenty:

Oryginały:

-protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal,

-oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi,

-upoważnienie obserwatora.

Kopie:

- ewentualną decyzję o przerwaniu lub unieważnieniu egzaminu,

- zweryfikowane listy zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych,

- zbiorczy protokół przebiegu egzaminu,

- protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej,

- informacji o dystrybucji i jakości otrzymanych zestawów;

- planów sal sporządzonych przez Przewodniczących ZN.

42. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia wydanego przez OKE w Jaworznie uczeń otrzymuje dnia 31 lipca 2020r. Otrzymanie zaświadczenia kwituje uczeń (rodzice ucznia/prawni opiekunowie) w formie czytelnego podpisu i daty odbioru. Pokwitowanie, o którym mowa, pozostaje w dokumentacji szkoły.

43. Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:

a) nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych albo

b) przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym. Wykaz, o którym mowa, zawiera imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL ucznia i jest zawarty w protokołach zbiorczych przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wypełnionych w SIOEO.

44. Dyrektor szkoły do 22 czerwca 2020 r. przekazuje do OKE informacje o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

45. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek (za pośrednictwem SIO) w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem do 12 czerwca 2020 r.

46. Do 31 stycznia przechowuje się w szkole dokumentację związaną z przeprowadzonym w roku szk. 2019/2020 egzaminem ósmoklasisty.

IV. WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w szkole z zachowaniem warunków zapewniających

prawidłowy przebieg egzaminu oraz według Wytycznych.

Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy

prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po

zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

Przygotowanie szkoły:

1. Niezbędne jest, aby szkoła dysponowała:

a) liczbą sal zapewniającą odpowiednie warunki dla wszystkich zdających, przygotowanych

zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych;

b) osobną salą / osobnymi salami dla korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych zdających, albo z przedłużenia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym (w razie potrzeby), przygotowaną/przygotowanymi zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych;

c) zegarem oraz tablicą (planszą) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widocznymi dla każdego zdającego (w każdej sali egzaminacyjnej);

d) sejfem (szafą metalową) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniem – do dyspozycji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;

e) sprzętem do odtwarzania płyt CD (jednym odtwarzaczem na każdą salę egzaminacyjną,

odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na wypadek przerwy w

dopływie energii elektrycznej, przygotowanym zgodnie z zasadami określonymi w

Wytycznych) i dobrym nagłośnieniem w salach, w których jest przeprowadzany egzamin

ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego;

f) urządzeniem rejestrującym dźwięk podczas egzaminu ósmoklasisty, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu;

g) łączem internetowym;

h) przynajmniej jednym stale dostępnym połączeniem telefonicznym;

i) płynami do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.

2. W dniach przeprowadzania egzaminu uruchomione zostają dwa wejścia do szkoły: wejście

główne  oraz tylne wejście do sali gimnastycznej

3. Przy wejściach do szkoły wywiesza się informację:

a) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu;

b) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej;

c) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

d) zawierającą numery telefonów do służb medycznych

e) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

4. Przy wejściach do szkoły w każdym dniu egzaminu znajdują się stoiska z płynem do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

5. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas którego odtwarzane jest nagranie z płyty CD oraz sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/ uchwytów.

6. Dla każdego zdającego zostaje zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy

osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp. (zaleca się aby zdający nie przynosili zbędnych rzeczy, np. książek, maskotek). Zapewnione zostają przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

7. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

8. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

9. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone zostają plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

10. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

Przygotowanie sal :

1. Niezbędne jest, aby szkoła dysponowała liczbą sal zapewniającą odpowiednie warunki dla

wszystkich zdających oraz przygotowanych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych.

2. Zdającym należy ponadto zapewnić dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.

3. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

4. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Możliwych jest wiele innych rozwiązań, zależnych od np. rozmiarów sali, układu mebli lub sprzętu w sali, liczby członków zespołu nadzorującego. Zaznaczony na schemacie odstęp (1,5 m) należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY

5. Jeżeli konieczność zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy zdającymi powoduje

konieczność zwiększenia liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin, należy liczbę tych sal odpowiednio zwiększyć;

6. Zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany dany egzamin, wiąże się z koniecznością zapewnienia zespołów nadzorujących, zgodnie z warunkami określonymi we właściwym rozporządzeniu, z uwzględnieniem zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).

7. Jeżeli chodzi o modyfikowanie liczby sal w systemach informatycznych, to w przypadku egzaminu ósmoklasisty – konieczne jest wprowadzenie nowego układu sal (w SIOEO).

8. Jeżeli ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków  sanitarnych przeprowadzania

egzaminu ósmoklasisty (zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych) konieczne było

zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wprowadza odpowiednie modyfikacje dotyczące sal egzaminacyjnych, w których jest przeprowadzany egzamin w danej szkole, nie później niż do 12 czerwca 2020 r. za pośrednictwem SIOEO.

9. Jeżeli dyrektor właściwej OKE nie będzie wymagał modyfikacji liczby sal w systemie

informatycznym, wówczas członków nowo utworzonych zespołów nadzorujących należy dopisać do listy członków zespołów nadzorujących w sali, w której oryginalnie planowane było przeprowadzenie egzaminu, a w protokole z przebiegu egzaminu w tej sali oraz w protokole zbiorczym należy opisać zaistniałą sytuację, wskazując liczbę sal, w których egzamin rzeczywiście został przeprowadzony, oraz wymieniając wszystkich przewodniczących zespołów nadzorujących w tych salach.

10. Zmiana liczby sal oraz wprowadzenie zmian w systemach informatycznych nie skutkują zmianą złożonego zapotrzebowania na arkusze i inne materiały egzaminacyjne; zostaną one dostarczone zgodnie z pierwotnym zapotrzebowaniem. Arkusze i materiały egzaminacyjne, po ich odbiorze, należy w dniu egzaminu odpowiednio rozdzielić na sale egzaminacyjne, zgodnie z nowym porządkiem.

11.W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej należy sporządzić plan sali

egzaminacyjnej (w załączniku przykłady planu sali) dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi (jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy wszystkimi zdającymi w danej  sali egzaminacyjnej są podobne, wystarczy wskazanie i opisanie odstępów jak w przykładach z załącznika). Plany sal należy przesłać do OKE (jako załączniki do protokołu zbiorczego), a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy następujących sytuacji:

a) w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający

b) dany egzamin jest przeprowadzanych w domu zdającego

Dokładna instrukcja przygotowania planu sali egzaminacyjnej znajduje się w części PRZED EGZAMINEM

12.W roku szkolnym 2019/2020 materiały egzaminacyjne z dodatkowych sal można zapakować do zwykłych kopert (nie muszą być to foliowe koperty zwrotne), opisując je zgodnie z instrukcją dyrektora OKE.

13.Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane

z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

14. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

15. Każda sala egzaminacyjna jest zaopatrzona w płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją

prawidłowej dezynfekcji.

16. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

17. Dezynfekować należy również odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia

egzaminu z j. obcego nowożytnego oraz przybory piśmiennicze, które szkoła zdecyduje się

zapewnić dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów

jednorazowych, których zdający nie zwracają.

18. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

19. Każda sala, w której odbywa się egzamin wyposażona jest w:

a) zegar oraz tablicę (planszę) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widoczne dla każdego zdającego;

b) sprzęt do odtwarzania płyt CD (jeden odtwarzacz na każdą salę egzaminacyjną, odtwarzacze zapasowe na wypadek awarii oraz baterie na wypadek przerwy w dopływie energii

elektrycznej, przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych) zapewniający

dobre nagłośnienie w salach, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka

obcego nowożytnego;

c) urządzenie rejestrując dźwięk podczas egzaminu ósmoklasisty, w przypadku gdy zdający

korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu.

20. Zdający korzystający z pomocy nauczyciela wspomagającego lub korzystający z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych zdających, albo z przedłużenia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym (w razie potrzeby) zdają egzamin w osobnej sali przygotowanej zgodnie z

zasadami określonymi w Wytycznych.

21. Należy dezynfekować sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu.

V. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY I ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a) zdający

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni;

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

d) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania

z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

e) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5. Przewodniczący ZE zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis/pióro z czarnym tuszem, na egzaminie z matematyki również linijka). Dezynfekuje się zapasowe przybory zapewnione przez szkołę. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

8. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Wodę (<1 litr), którą przyniesie dla siebie uczeń, stawia przy nodze ławki.

Środki ochrony osobistej:

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m- stają na wyznaczonych miejscach) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu)

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b) wychodzi do toalety

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

7. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa,

powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z

informacją określoną w Procedurach.

8. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie

egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

9. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania przyłbic zamiast maseczek, zakrycia ust i nosa przez nauczyciela

wspomagającego), lub – za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – wprowadzić inne rozwiązania organizacyjne, np. zapewnić obecność nauczyciela, który ma większe doświadczenie w rozumieniu mowy zdającego, wykorzystać mikrofon (odnotowując wprowadzone modyfikacje w protokole). Jeżeli dla nauczyciela wspomagającego nie został

zamówiony odrębny arkusz, należy wykorzystać arkusz rezerwowy (upewniając się, że jest on w tej samej wersji, w której arkusz ma zdający), a w sytuacji, kiedy liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą OKE i postępować zgodnie z instrukcjami.

10. W przypadku, gdy egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia, niezbędne jest zapewnienie warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Wytycznych:

a) zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu, np. nauczyciela wspomagającego, specjalisty z zakresu niepełnosprawności podczas każdego kontaktu ze zdającym, a w sytuacjach wymagających kontaktu z członkami zespołu – również przez rodziców/prawnych opiekunów zdającego

b) zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy zdającym

a członkami zespołu nadzorującego, co – w przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany w

małym pomieszczeniu – może wiązać się z zapewnieniem rotacyjnej obecności tylko jednego

z członków w tym samym pomieszczeniu ze zdającym; obowiązek zachowania odstępu nie

dotyczy kontaktów rodziców/prawnych opiekunów zdającego ze zdającym, np. podczas

wykonywania w trakcie egzaminu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych;

c) dezynfekcja sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta

zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu nadzorującego korzysta

z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach;

d) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego;

e) wietrzenie pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.

VI. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMIN

Dzień przed egzaminem:

1. Przygotowanie sal do egzaminu, zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE w Jaworznie, odbywa się na dzień przed terminem egzaminu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących (ZN) którym przygotowanie sal zleca i nadzoruje PZE.

2. Przewodniczący ZN sprawdzają przygotowanie sal do egzaminu ósmoklasisty (zgodnie ze stałymi zasadami organizacji egzaminu oraz Wytycznymi), w tym w szczególności:

a) usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych dotyczących – odpowiednio danego przedmiotu egzaminacyjnego;

b) ustawienie ponumerowanych stolików;

c) przygotowanie losów z numerami stolików;

d) przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowania

warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

e) przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów;

f) umieszczenie w miejscu widocznym dla wszystkich zdających sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu z danego przedmiotu;

g) umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko) w danej sali;

h) przygotowanie i sprawdzenie pasków z nazwiskiem, numerem PESEL, trzyznakowym kodem ucznia;

i) przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego;

j) przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania.

3. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przewodniczący ZE wraz z przedstawicielami przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg tego egzaminu w poszczególnych salach sprawdzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia tego egzaminu w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku. Należy między innymi:

a) upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek ;

b) przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu.

Jeżeli to możliwe, w próbie powinno wziąć udział kilkoro pracowników szkoły.

4. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący ZE lub przewodniczący ZN upewniają się, że zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy z numerami stolików (do wylosowania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego). Jeżeli w sali przygotowane są stanowiska dla uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu, można je wyłączyć z losowania. Można również zaplanować stolik zapasowy, blisko wejścia do sali, z przeznaczeniem dla ucznia spóźnionego, któremu przewodniczący zespołu nadzorującego zezwolił uczestniczyć w egzaminie ósmoklasisty.

5. Zgodnie z Wytycznymi, przewodniczący zespołów nadzorujących przygotowują plany sal

egzaminacyjnych, uwzględniające rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów w danej sali egzaminacyjnej (przykłady planów sali egzaminacyjnej – w załączniku). Plan sali egzaminacyjnej powinien przedstawiać:

a. ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej (stoliki, przy których będą siedzieć zdający, są

ponumerowane i ustawione w jednym kierunku), wraz z określeniem odstępów pomiędzy

zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego

b. rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów

c. podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych

członków zespołu nadzorującego

d. ustawienie sprzętu audio (jeżeli jest wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu).

6. Plan sali przygotowuje się wówczas, gdy do egzaminu w danej sali egzaminacyjnej przystępuje dwóch lub więcej zdających.

W dniu egzaminu:

1. Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie  (Przewodniczący ZE).

2. Przewodniczący ZE lub upoważniony przez niego nauczyciel o godz. 8:00 sprawdza, czy zespoły nadzorujące są kompletne. W szczególnych przypadkach losowych PZE wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela lub osobę, o której mowa w części OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY (...), i przeprowadza szkolenie. O czasie zakończenia pracy ZN w danym dniu egzaminu decyduje Przewodniczący ZE.

3. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących

bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu

egzaminacyjnego. Przewodniczący ZE przypomina przed egzaminem członkom ZN oraz

(ewentualnie) obserwatorom o zakazie wnoszenia i używania urządzeń telekomunikacyjnych w salach egzaminacyjnych.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje

zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

5. Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal do egzaminu ósmoklasisty, w tym w szczególności:

a) usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych dotyczących – odpowiednio – danego przedmiotu egzaminacyjnego;

b) ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających, zgodnie z planem sali egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem że każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku;

c) przygotowanie losów z numerami stolików;

d) przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

e) przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów, zgodnie z

planem sali egzaminacyjnej;

f) umieszczenie w miejscu widocznym dla wszystkich zdających sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem

egzaminacyjnym z danego przedmiotu

g) umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko) w danej sali;

h) przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego;

i) przygotowania urządzenia rejestrującego dźwięk podczas egzaminu ósmoklasisty, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu;

i) przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania (zdezynfekowanych);

j) zapewnienie w każdej sali egzaminacyjnej wymaganych warunków sanitarnych określonych w Wytycznych- szczegóły w części WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

6. Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu

egzaminacyjnego wyznacza poszczególnym członkom zespołu szczegółowe zadania w zakresie zapewnienia uczniom:

a) niezbędnej pomocy przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i oddawaniu arkusza po zakończeniu pracy

b) warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu

c) warunków określonych w Wytycznych.

7. O godz. 8:30 uczniowie przychodzą do szkoły i z zachowaniem bezpiecznej odległości nie mniejszej niż 1,5 m ustawiają się przy wyznaczonym wejściu (przed egzaminem uczniowie

i Rodzice otrzymują za pośrednictwem dziennika Librus informację o czasie przybycia na egzamin oraz o wejściu do szkoły i numerze sali, z którego będą korzystać).

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Członkowie ZE i ZN, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy oraz zdający mogą mieć zakryte usta i nos również podczas egzaminu, jeśli taki jest ich wybór.

9. Zdający obowiązkowo dezynfekują ręce korzystając z płynu (wg załączonej do niego instrukcji) oraz przechodzą zdalne badanie temperatury przed wejściem do budynku szkoły.

10. Uczniowie na sygnał nauczyciela z zachowaniem bezpiecznej odległości przechodzą w kolejności według wywieszonej listy pod wyznaczone sale egzaminacyjne.

11. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:

a) przypomnieć zdającym zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w Wytycznych

(zaznaczone kolorem czerwonym w części ZASADY OBIEGU INFORMACJI (…)

b) powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń

telekomunikacyjnych;

c) upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę; należy przypomnieć uczniom, że podczas egzaminu nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów;

d) przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby

przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

12. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

13. Przewodniczący ZN przypomina zdającym, członkom ZN oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

14. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

15. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (<1 litr, szkoła nie zapewnia wody). Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

16. Przed wejściem do sali Przewodniczący ZN lub członek ZN losuje numer stolika dla każdego ucznia, rozdawane są również kartki z imieniem, nazwiskiem, kodem ucznia i numerem PESEL (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa- uczeń pobiera kartkę od Przewodniczącego lub członka zespołu z wyznaczonego przed salą stolika). Przewodniczący odnotowuje numer wylosowanego przez ucznia stolika w wykazie uczniów. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

17. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików

w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania

egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu). W przypadkach, o których mowa powyżej, miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego. Należy również wcześniej ustalić, które stoliki nie będą podlegały losowaniu.

18. Za przygotowanie kartek z imieniem, nazwiskiem, kodem i numerem PESEL ucznia z

odpowiedzialni są Przewodniczący ZN przebieg egzaminu.

19. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany

(z zastrzeżeniem powyżej opisanych przypadków).

20. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu) sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone. W przypadku stwierdzenia, że materiały zostały naruszone lub zadania egzaminacyjne zostały ujawnione postępuje się zgodnie z Informacją o sposobie przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty.

21. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających (jednego z wszystkich sal egzaminacyjnych, w których w danym dniu jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty)

22. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje między 8:30-8:40 każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego:

a) arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów w danej sali egzaminacyjnej (należy zwrócić szczególną uwagę na przekazanie przewodniczącym właściwej liczby arkuszy w przypadku gdy – ze względu na zasady określone w Wytycznych – zwiększona została liczba sal, w których jest przeprowadzany egzamin);

b) inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, tj.:

wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, wygenerowany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego z SIOEO, jeżeli nie był przekazany wcześniej;

wykaz uczniów z przyznanymi dostosowaniami;

formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej;

druk decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu;

naklejki przygotowane przez OKE (osobne dla każdego ucznia);

płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej (z wyjątkiem płyt oraz innych nośników, np. pendrive, na które zostały nagrane pliki pobrane z serwisu OKE dla dyrektorów szkół / SIOEO);

wydruk instrukcji z prezentacji OKE dotyczącej pakowania i opisywania kopert z materiałami egzaminacyjnymi;

zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych (w 2020 r. dopuszcza się zapakowanie arkuszy po egzaminie do innych kopert niż koperty zwrotne; koperty te muszą być opisane w taki sam sposób, jak koperty zwrotne; muszą m.in. zawierać kod szkoły). Zaleca się, aby koperty takie były na czas transportu pakowane dodatkowo w foliowe worki lub owijane w folię, aby zabezpieczyć materiały egzaminacyjne przed ewentualnym zalaniem)

23.Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Każdy Przewodniczący sprawdza oznaczenia na stronach tytułowych upewniając się, że otrzymuje właściwe na dany egzamin arkusze w liczbie zgodnej z liczbą uczniów w sali oraz płyty (do egzaminu z j obcego nowożytnego).

24.Przewodniczący zespołu nadzorującego, razem z przedstawicielem uczniów – jeżeli uczeń z danej sali uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.

25.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

26.W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

27.Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych (zakryty nos i usta- dotyczy zarówno ucznia, jak i członka ZN). W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

28.Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

29.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaj

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

Podczas egzaminu:

1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego pyta uczniów o ich samopoczucie oraz informuje ich o:

a) konieczności wykonywania poleceń członków ZN;

b) konieczności kodowania prac i przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (przenoszenie odpowiedzi na kartę nie dotyczy uczniów z odpowiednimi dostosowaniami);

c) obowiązku samodzielnej pracy;

d) sposobie liczenia czasu pracy z zestawem;

e) zakazie stosowania korektorów, kalkulatorów i innych przyborów niedozwolonych na egzaminie;

f) zakazie opuszczania miejsca w trakcie trwania egzaminu

g) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia

odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

h). o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

3. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie (9:00) – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE (właściwe dla każdego ucznia). Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.

4. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:

a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją

zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym:

W PRZYPADKU ARKUSZA Z J. POLSKIEGO I Z J. OBCEGO NOWOŻYTNEGO:

sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera

(a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartkę odpowiedzi;

sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony;

sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE

W PRZYPADKU ARKUSZA STANDARDOWEGO (OMA-100) Z MATEMATYKI:

sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera

(a) zeszyt zadań egzaminacyjnych (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz c) kartę odpowiedzi;

wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka

arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań!);

sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony;

sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym

i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych (arkusze i płyty rezerwowe

przechowuje Przewodniczący ZE). Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego

przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole. W przypadku niewystarczającej liczby arkuszy postępuje się zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

6. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

7. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych – w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły. Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.

8. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

Sprawdzając poprawność danych, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.

9. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach (tj. OPO/OMA/OJ** - 200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00) oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.

9. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

10. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

a) w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

b) w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku

uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

c) w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

11. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny

rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

12. W przypadku usterki płyty CD postępuje się zgodnie z zasadami zawartymi w Informacji o sposobie przygotowania i organizacji Egzaminu Ósmoklasisty.

13. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 1. i 2. stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej.

14. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniom i po zakończeniu czynności organizacyjnych oraz po zakończeniu odtwarzania nagrań z płyty CD przelicza się wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz niewykorzystane oraz wadliwe płyty CD, a liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy oraz liczbę niewykorzystanych i wadliwych płyt CD odnotowuje się w protokole. Wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne umieszcza się w opisanej papierowej kopercie.

15. W 2020 r. członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego

minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania

prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni regularnie obserwować zdających, stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa.

16. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00 oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo z czasową niesprawnością rąk, z afazją).

17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

18. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

19. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, 800, -Q00 oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją.

20. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

a) informuje zdających o zakończeniu pracy;

b) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie);

c) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów;

d) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

21. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.

22. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i nos. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali.

23. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przygotowuje materiały do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, zgodnie z procedurą opisaną w kolejnym punkcie.

Po egzaminie:

1. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu następuje odbiór arkuszy egzaminacyjnych od zdających (wraz ze sprawdzeniem kompletności oddawanych materiałów), uporządkowanie i przeliczenie materiałów, odnotowanie liczby arkuszy w protokole, spakowanie i opisanie tych materiałów (zgodne z zaleceniami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej) oraz przekazanie ich przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

2. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i opuszczeniu sali przez uczniów członkowie zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela uczniów (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa):

a) odnotowują na wykazie uczniów w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających

b) w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty polegające na dostosowaniu zasad oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pola na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza OMA-100 – również w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych) przygotowują materiały do przekazania do OKE;

W PRZYPADKU EGZAMINU Z J. POLSKIEGO I J. OBCEGO NOWOŻYTNEGO:

cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego (zeszyt zadań egzaminacyjnych wraz z nieoderwaną od zeszytu kartą odpowiedzi)

W PRZYPADKU EGZAMINU Z MATEMATYKI:

w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie

odpowiedzi, w tym zdających, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich/części

odpowiedzi na kartę odpowiedzi- cały arkusz egzaminacyjny danego zdającego, tj. zeszyt

zadań egzaminacyjnych wraz z włożoną do środka kartą rozwiązań zadań egzaminacyjnych

z nieoderwaną kartą odpowiedzi (do OKE przekazywane są zarówno zeszyty zadań

egzaminacyjnych, jak i karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z nieoderwanymi

kartami odpowiedzi)

w przypadku zdających rozwiązujących zadania w dostosowanej formie- cały arkus

egzaminacyjny z nieoderwaną kartą odpowiedzi.

d) przeliczają, porządkują i pakują materiały egzaminacyjne (wszystkie materiały trafiają do OKE) zgodnie z instrukcją właściwej OKE pamiętając, aby:

w przypadku standardowych arkuszy z egzaminu z j. polskiego i j. obcego nowożytnego

razem pakować zestawy od uczniów, którzy przenieśli i nie przenieśli odpowiedzi na kartę

odpowiedzi (wszystkie zestawy są przekazywane do zespołów egzaminatorów w ośrodkach

sprawdzania);

w przypadku standardowych arkuszy z egzaminu z matematyki:

W związku ze zmianą sposobu sprawdzania, prace egzaminacyjne (arkusze standardowe)

z matematyki należy zapakować tak jak prace egzaminacyjne z języka polskiego (nie

rozróżniamy prac ze względu na brak przeniesienia odpowiedzi na kartę).

pozostałe zasady pakowania arkuszy dostosowanych pozostają bez zmian;

prace w kopertach zawsze układać należy wg kodów uczniów;

arkusze o rożnych symbolach, np. (tj. OPO/OMA/OJ** -200, -400, -500, -600, -700, -800, -

Q00) pakować należy do osobnych kopert;

do jednej koperty wkładać nie więcej, niż 30 arkuszy egzaminacyjnych;

nie pakować niewykorzystanych lub wadliwych arkuszy, arkuszy uczniów, którym

przerwano lub unieważniono egzamin, płyt CD z j. obcych nowożytnych.

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu tego egzaminu w tej sali.

Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwator/obserwatorzy (jeżeli byli obecni).

4. Przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu  ZE:

- w przypadku egzaminu z języka polskiego oraz w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego:

a) koperty zwrotne lub papierowe koperty opisane tak samo jak koperty zwrotne zawierające arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) wypełnione przez zdających, którzy rozwiązywali zadania w arkuszu OPO/OJ**-100 (standardowym), w tym przez zdających, którzy (a) nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie lub (b) zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich/części odpowiedzi na kartę ;

b) koperty zwrotne lub papierowe koperty opisane tak samo jak koperty zwrotne zawierające arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) wypełnione przez zdających mających prawo do arkuszy w dostosowanej formie, tj. OPO/OJ**- 200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00 oraz OPO-C00;

c) wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD;

d) podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów protokół

przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej;

e) uzupełniony wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej;

f) plan sali,

g) arkusze uczniów, którym przerwano i unieważniono lub którzy przerwali egzamin.

- w przypadku egzaminu z matematyki:

a) koperty zwrotne lub papierowe koperty opisane tak samo jak koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających arkusze egzaminacyjne (OMA100; zeszyty zadań egzaminacyjnych wraz z włożoną do środka kartą rozwiązań zadań egzaminacyjnych z nieoderwaną kartą odpowiedzi), w tym arkusze zdających, którym nie przysługuje prawo do arkuszy dostosowanych, ale (a) nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub (b) zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich/części odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

b) koperty zwrotne lub papierowe koperty opisane tak samo jak koperty zwrotne zawierające arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) wypełnione przez zdających mających prawo do arkuszy w dostosowanej formie, tj. OMA-200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00, C00;

c) wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne;

d) podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów protokół

przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej;

e) uzupełniony wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej;

f) plan sali;

g) arkusze uczniów, którym przerwano i unieważniono lub którzy przerwali egzamin.

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów z danej sali

w obecności właściwego przewodniczącego zespołu nadzorującego.

6. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący zespołu

egzaminacyjnego zabezpiecza je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz sporządza zbiorczy protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, który podpisuje.

7. Protokół należy sporządzić w systemie SIOEO oraz wydrukować w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach. W przypadku czasowej awarii systemu informatycznego protokół można

sporządzić ręcznie, a wersję w systemie uzupełnić w terminie poważniejszym.

8. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa powyżej, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. Do protokołu zbiorczego dołącza się:

a) koperty zwrotne lub papierowe koperty opisane tak samo jak koperty zwrotne;

b) wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD i tabela reklamacyjna dot. wadliwych arkuszy lub płyt;

c) uzupełnione wykazy uczniów z każdej sali egzaminacyjnej;

d) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady

przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego;

e) kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora;

f) decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (o ile taka sytuacja zaistnieje), wraz z arkuszami egzaminacyjnymi uczniów, których dotyczy przerwanie i unieważnienie;

g) upoważnienie osoby przekazującej materiały egzaminacyjne- gdy Dyrektor szkoły jest nieobecny;

h) plany sal.

9.W szkolnej dokumentacji egzaminu ósmoklasisty pozostają:

a) protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych przedmiotów z poszczególnych sal;

b) jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu;

c) oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora;

d) kopie wykazów uczniów przystępujących do egzaminu z danego przedmiotu w danej sali;

e) kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu z danego przedmiotu;

f) kopie planów sal;

g) płyty CD z języków obcych.

10. Dokumenty powyższe szkoła przechowuje do 31 stycznia 2021 r.

VII. SYTUACJE SZCZEGOLNE

Egzamin w dostosowanej formie i warunkach:

1. Szczegółowe informacje o organizacji i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty dla zdających korzystających z dostosowań, dla zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz dla zdających korzystających z komputera podczas egzaminu zawarte są w zaktualizowanej (na dzień 20 maja 2020r.) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz w prezentacji przygotowanej przez OKE. W przypadku tego rodzaju sytuacji szczególnych również należy przestrzegać Wytycznych

2. Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie, pracują w terminie głównym i w terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty z arkuszem egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi. Uczniowie ci nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi (czynności te wykonują nich członkowie ZN). Członkowie ZN egzamin dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu przed przystąpieniem do pracy zapoznają się z warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych uczniów i nadzorują go zgodnie z ustaleniami, a w szczególności:

a) przestrzegają dostosowanego czasu trwania egzaminu;

b) w oddzielnej sali nauczyciel – wyznaczony przez przewodniczącego ZE – wspomaga ucznia w czytaniu i/lub pisaniu (odręcznym lub przy pomocy komputera), w przypadku uczniów, dla których rada pedagogiczna wskazała taki sposób dostosowania;

c) w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przystępujących do

egzaminu z języka polskiego w oddzielnej sali, wyznaczony członek zespołu nadzorującego,

przed przystąpieniem ucznia lub uczniów do pracy, odczytuje (z rezerwowego arkusza) jeden

raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologicznopedagogicznej). Informacja o tym, czy arkusz egzaminacyjny zawiera teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, będzie zamieszczona na stronie tytułowej arkusza. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem z języka polskiego zapisuje się po skończeniu tej czynności.

W 2020 r. przygotowane zostanie nagranie (w formacie .mp3) tekstów z arkusza egzaminu

ósmoklasisty z języka polskiego liczących po 250 wyrazów lub więcej, które dyrektor szkoły

będzie mógł pobrać z serwisu OKE dla dyrektorów szkół lub z nie wcześniej niż godzinę przed

rozpoczęciem egzaminu i odtworzyć podczas egzaminu, jeżeli uzna, że czytanie tekstu przez

członka zespołu nadzorującego, który ma zakryte usta i nos, może utrudnić zdającym

zrozumienie tekstu.

3. Uczeń korzystający z komputera powinien być wdrożony do pracy z komputerem. Ma on do

dyspozycji autonomiczny lub pracujący jako autonomiczny komputer połączony z drukarką

i zapewniony papier (osoba nadzorująca wyłącza dostęp do Internetu, sprawdzanie pisowni i

gramatyki oraz słowniki językowe). Komputer musi posiadać oprogramowanie umożliwiające

zdającemu pisanie tekstu w języku polskim lub w języku mniejszości narodowej/etnicznej, lub w języku regionalnym oraz równań i odpowiednich symboli matematycznych (np. edytor równań w programie Word). Uczeń przystępujący do egzaminu z języka obcego nowożytnego powinien pracować na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla danego języka. Zdający zapisuje odpowiedzi w pliku komputerowym, zaś rysunki do zadań z matematyki wykonuje odręcznie w arkuszu. Po zakończeniu pracy przekazuje on ZN swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym. Arkusz i wydruk - odpowiednio zakodowane i zapakowane do bezpiecznej koperty – są podstawą oceny pracy ucznia.

Prawo do korzystania z komputera, aby zapisywać odpowiedzi, ma zdający, jeśli jest niepełnosprawny ruchowo i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub  indywidualnego nauczania oraz jeśli jest wdrożony do pracy z komputerem na zajęciach lub jeśli takie zalecenie jest zawarte w opinii wydanej przez poradnię.

Zdający niewidomy lub słabowidzący może korzystać ze specjalistycznego oprogramowania i

urządzeń dostosowanych do jego dysfunkcji. Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna:

Należy zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii sprzętu. Przyjęte rozwiązania

zależą od wyposażenia szkoły/pracowni komputerowej (np. drugi komputer, wymienny dysk,

nagrywarka płyt CD).

Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany zgodnie z wymogami: naklejką

przygotowaną przez OKE, kodem ucznia, numerem PESEL. Na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację „Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku

komputerowym”. Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem zdający przekazuje ZN swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym. Uwaga: wydruk powinien mieć standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony), a każda jego strona powinna być ponumerowana. Na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL, można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE. Na dole kartki wydruku należy zapisać numer stron wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”.

Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na wydruku) nie można zamieszczać

danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły).

Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w zeszycie zadań egzaminacyjnych. W przypadku zadań zamkniętych, w tym w arkuszach z języków obcych nowożytnych, wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B itd. lub 1.1. A, 1.2. B itd.

Jeśli w przypadku zadań z matematyki konieczne będzie wykonanie rysunków, zdający lub

wspomagający go nauczyciel musi je wykonać ręcznie w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu, a nie techniką komputerową w tworzonym przez siebie pliku. W pliku komputerowym należy zapisać numer zadania z adnotacją „odpowiedź w arkuszu”.

Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi utworzone przez zdającego pliki muszą zostać usunięte z twardego dysku komputera, w tym z kosza, oraz innych nośników danych. Podstawą oceny pracy zdającego jest wydruk komputerowy

przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz – w przypadku wskazania – zapisy w arkuszu egzaminacyjnym.

Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespół nadzorujący umieszcza prawidłowo zakodowany arkusz egzaminacyjny zdającego wraz z prawidłowo zakodowanymi i opisanymi wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją OKE, z adnotacją „praca pisana na komputerze” i oddaje wraz z protokołem przebiegu egzaminu ósmoklasisty w danej Sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Zgodnie z Wytycznymi sprzęt, z którego korzysta zdający, musi być zdezynfekowany przed i po egzaminie.

Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty przez przewodniczącego ZE:

W przypadku:

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;

b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych

w komunikacie o przyborach;

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu;

W sytuacjach opisanych powyżej postępuje się w sposób następujący:

a) przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;

b) przewodniczący zespołu nadzorującego powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o zaistnieniu okoliczności będących podstawą do przerwania zdającemu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

c) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu pracy ucznia z

arkuszem egzaminacyjnym i unieważnia jego pracę oraz poleca uczniowi opuszczenie sali

egzaminacyjnej, zapewniając uczniowi opiekę;

d) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wypełnia stosowny formularz;

e) informację o przerwaniu i unieważnieniu pracy zdającego przewodniczący zespołu

nadzorującego odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu w danej sali;

f) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu ,decyzję o przerwaniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i unieważniony arkusz egzaminacyjny ucznia, któremu przerwano pracę, a kopię tej decyzji pozostawia w dokumentacji szkoły.

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty

z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, przystępuje

ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie.

Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub

przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji

egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.

Postępowanie w przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu:

W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa ten egzamin i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu tego egzaminu.

Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu dyrektor właściwej okręgowej komisji

egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

W sytuacji kiedy przebieg egzaminu w danej szkole jest zagrożony ze względu na trudną sytuację pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zawiesić egzaminu z danego przedmiotu i

poczekać na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Przerwanie pracy z arkuszem z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu

egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym.

Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.

Jeżeli sytuacja opisana powyżej ma miejsce podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka ZE lub u zdającego:

 

Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,

 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego

przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora

okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący

zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla

bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających.

Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu

w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

W przypadku E8, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego,

zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

W szkole funkcjonuje procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.

VIII. INFORMOWANIE UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW O WYNIKACH EGZAMINU

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

ósmoklasisty dla każdego zdającego, OKE w Jaworznie przekazuje do szkoły zgodnie

z terminarzem oraz publikuje w „Panelu dla ucznia” na stronie OKE.

2. Wyniki i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymują uczniowie, którzy

uchwałą Rady Pedagogicznej ukończyli szkołę.

3. Uczniowie, którym wyznaczono egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe i którzy zaliczyli je

z wynikiem pozytywnym, otrzymują informację o wyniku egzaminu, natomiast zaświadczenie

o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymują po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną o ukończeniu przez nich szkoły.

4. Otrzymane wyniki i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przekazywane są

uczniom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom) przez wychowawców klas. Odbiór

zaświadczeń potwierdzany jest podpisem na liście odbioru przez zdającego lub jego rodziców

(prawnych opiekunów).

5. Uczniowie, którzy nie ukończyli szkoły, nie otrzymują zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu.

6. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniów, którzy w danym roku szkolnym nie ukończyli szkoły, przekazywane są w terminie do 10 września każdego roku do OKE w Jaworznie, zgodnie z procedurami.

7. Rodzice uczniów mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej zgodnie z Instrukcją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu, zgodnie z procedurami.

  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U PRACOWNIKA/UCZNIA

 

obowiązująca w Szkole Podstawowej  nr 2 w Pszowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

 

− wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika/ucznia

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły

 

Dyrektor

 

1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika/ucznia przebywającego w szkole.

 

2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcję izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób.

 

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie wyznaczone na izolatkę pomieszczenie znajduję się w oddzielnym pomieszczeniu odpowiednio oznakowanym.

 

3. Pomieszczenie powinno być sprzątnięte, zdezynfekowane i wywietrzone.

 

4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

 

5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.

 

6. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

7. Dyrektor informuje rodziców ucznia o obowiązku skontaktowania się z lekarzem

 

oraz poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się u ucznia

 

objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji rodzic

 

czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi oraz informuje dyrektora o sytuacji.

 

8. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.

 

9. Notatka zawiera następujące informacje:

 

a) datę,

 

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,

 

c) godzinę powiadomienia rodziców,

 

d) opis przebiegu działań.

 

10.Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.

 

11. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

 

Nauczyciele i pracownicy szkoły opiekujący się dzieckiem

 

1. Jeśli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie

 

COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje

 

ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.

 

2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika

 

szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej

 

(maseczkę/przyłbicę rękawiczki jednorazowe).

 

3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z uczniem, przejawiającym niepokojące

 

objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych.

 

Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.

 

4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad  uczniami na terenie szkoły, w której przebywał uczeń  z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałych uczniów i zadbać, by:

 

1) umyli ręce zgodnie z instrukcją,

 

2) jeśli to możliwe, przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub

 

na wyszli na zewnątrz budynku szkoły.

 

5. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywali uczniowie, dokonują czynności

 

myjących i dezynfekujących w sali.

 

6. Po umieszczeniu ucznia w izolatce, nauczyciel, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły.

 

7. Odbiór ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru ucznia obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

 

Przekazanie ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)

 

1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni

 

opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia dzwonkiem przy wejściu do szkoły i

 

poinformowania o gotowości odbioru dziecka ze szkoły.

 

Pracownikowi pełniącemu dyżur przy wejściu do szkoły, rodzic podaje imię i nazwisko

 

dziecka, po które przyszedł.

 

2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony

 

indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem

 

ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły.

 

3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika szkoły,

 

który się nim opiekował w izolatce.

 

4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatki do ustalonego miejsca odbioru ucznia.

 

Następnie zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), najpierw identyfikuje

 

rodzica, a następnie wydaje ucznia.

 

5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica

 

(prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.

 

6. Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

 

7. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić ucznia do rodzica pod nadzorem pracownika szkoły.

 

8. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który oddał ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę.

 

9. Izolatka, w której  przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników szkoły.

 

10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły objawów wskazujących na zakażenie COVID-19 należy odizolować pracownika umieszczając go w izolatce do momentu aż zostanie odebrany przez wskazana przez siebie osobę lub jeżeli pozwala na to stan zdrowia umożliwić samodzielny powrót do domu (np. prywatnym samochodem)

 

11. Działania podejmowane na terenie placówki są takie same jak w wypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia

 

12. . Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole pracownika z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.

 

13. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów uczniów, którzy mieli kontakt z pracowników, którego stan zdrowia może sugerować zakażenie COVID-19 o zaistniałej sytuacji

 

 

Sposób prezentacji procedury

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być

 

również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25 maja 2020 r.

  

WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO,

 

POPRAWKOWEGO,  SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI,

 

UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA ROCZNA

 

OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA

 

FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU

 

ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

 

I. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Egzamin klasyfikacyjny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN z dn. 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu braku udziału ucznia w czasie zajęć kształcenia na odległość.

2. Brak udziału ucznia w zajęciach, o którym mowa w punkcie 1, rozumiany jest jako brak udziału w zajęciach prowadzonych on-line na platformie edukacyjnej lub w innych uzgodnionych formach kształcenia na odległość oraz brak przesyłania zadań potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem sprawdzającym realizację podstawy programowej

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się także w przypadkach opisanych w art. 37 ust. 4 [obowiązek poza szkołą], art. 115 ust. 3 [indywidualny tok nauki] i art. 164 ust. 3 i 4 [przechodzenie ze szkoły do szkoły] ustawy - Prawo oświatowe.

4. Uczeń przed egzaminem klasyfikacyjnym, drogą mailowa lub za pomocą innych uzgodnionych dostępnych form porozumiewania się na odległość, otrzymuje od wychowawcy zakres treści programowych, których będzie dotyczył egzamin oraz informacje o sposobie przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

5. Dzień i godzinę egzaminu oraz sposób komunikacji on-line przewodniczący komisji ustala z uczniem i jego rodzicami . Wyżej wymienione informacje przekazuje uczniowi i rodzicom oraz członkom komisji drogą mailowa lub za pomocą innych, uzgodnionych dostępnych form porozumiewania się na odległość.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7. Egzamin w formie pisemnej polega na przesłaniu do ucznia o określonej godzinie na wskazany adres mailowy lub uzgodniony komunikator przez przewodniczącego komisji zadań do wykonania. Czas na wykonanie zadania określa nauczyciel przygotowujący zadania.

8. Uczeń po wykonaniu zadania odsyła odpowiedzi na adres zwrotny.

9. Egzamin w formie ustnej polega na nawiązaniu z uczniem przez komisję łączności audio-video za pomocą uzgodnionej aplikacji. Godzinę nawiązania połączenia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami.

10. W celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych, w czasie egzaminu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące przesłanych odpowiedzi udzielonych w trakcie egzaminu pisemnego.

11. Wymaga się, aby zadanie pisemne na egzaminie klasyfikacyjnym z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego dotyczyło wykonania zadań praktycznych. W czasie egzaminu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące omówienia zadania praktycznego.

12. Egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą oraz dla ucznia przechodzącego z innej szkoły, przeprowadza komisja, w składzie zgodnym z postanowieniami statutu.

13. Komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę z egzaminu w terminie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia egzaminu.

14. Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi i rodzicom drogą mailowa lub za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zgodny ze statutem:

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.Za zgodą ucznia i jego rodziców egzamin się odbywać na terenie szkoły z zachowaniem procedur bezpieczeństwa przyjętych na terenie szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

II  EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Egzamin poprawkowy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN z dn. 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i informuje ucznia nie później niż do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z zapisami statutu, z wyjątkiem sposobu komunikacji z uczniem

3.Egzamin w formie pisemnej polega na przesłaniu do ucznia o określonej godzinie na wskazany adres mailowy lub komunikator,  przez przewodniczącego komisji zadań do wykonania. Czas na wykonanie zadania określa nauczyciel przygotowujący zadania. W czasie wykonywania zadań uczeń jest w kontakcie audio-video z komisją.

4.W razie zerwania połączenia wykonuje się dwie kolejne próby połączenia. W wypadku kiedy połączenie nie jest możliwe ustala się kolejny termin egzaminu.

5.Za zgodą ucznia i jego rodziców egzamin może się odbywać na terenie szkoły z zachowaniem procedur bezpieczeństwa przyjętych na terenie szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

6. Z egzaminu poprawkowego  sporządza się protokół, zgodnie  z zapisami statutu

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

III SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku złożenia zastrzeżeń do rocznej ocena klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwany dalej sprawdzianem, przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN z dn. 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w termie do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

2. Dzień i godzinę sprawdzianu ustala z uczniem i rodzicami dyrektor w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń  i informuje drogą mailową lub za pomocą innych, uzgodnionych dostępnych form porozumiewania się na odległość ucznia i rodziców oraz członków komisji o tym egzaminie. (pozostałe terminy są zgodne ze statutem)

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

4. Egzamin przeprowadza się zgodnie z zapisami statutu, z wyjątkiem sposobu komunikacji z uczniem

5.Egzamin w formie pisemnej polega na przesłaniu do ucznia o określonej godzinie na wskazany adres mailowy lub komunikator  przez przewodniczącego komisji zadań do wykonania. Czas na wykonanie zadania określa nauczyciel przygotowujący zadania. W czasie wykonywania zadań uczeń jest w kontakcie audio-video z komisją.

6. W celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych, w czasie sprawdzianu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące przesłanych odpowiedzi.

7.W razie zerwania połączenia wykonuje się dwie natychmiastowe próby połączenia. W wypadku kiedy połączenie nie jest możliwe ustala się kolejny termin egzaminu.

8.Za zgodą ucznia i jego rodziców egzamin może się odbywać na terenie szkoły z zachowaniem procedur bezpieczeństwa przyjętych na terenie szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

9. Z egzaminu sporządza się protokół, zgodnie z zapisami statutu

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

IV UZYSKANIE WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA ROCZNA

1.Uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej ocena klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, , przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN z dn. 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w termie do 5 dni przed rocznym  zebraniem  klasyfikacyjnym,

2. Pisemną  prośbę rodzice kierują do nauczyciela przedmiotu w terminie 7 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym ,  w której uwzględniają uzasadnienie i ocenę o jaką ubiega się uczeń;

3. Sprawdzian przeprowadza się zgodnie z zapisami statutu, z wyjątkiem sposobu komunikacji z uczniem

4.Badanie umiejętności polega na przesłaniu do ucznia o określonej godzinie na wskazany adres mailowy lub komunikator  przez nauczyciela  zadań do wykonania. Czas na wykonanie zadania określa nauczyciel przygotowujący zadania. W czasie wykonywania zadań uczeń jest w kontakcie audio-video z komisją.

5.W razie zerwania połączenia wykonuje się dwie natychmiastowe próby połączenia. W wypadku kiedy połączenie nie jest możliwe ustala się kolejny termin badania umiejętności.

8.Za zgodą ucznia i jego rodziców badanie umiejętności może się odbywać na terenie szkoły z zachowaniem procedur bezpieczeństwa przyjętych na terenie szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

V. WARUNKI I SPOSÓB USTALANIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W PRZYPADKU WNIESIENIA ZASTRZEŻENIA DO TRYBU USTALENIA TEJ OCENY

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która pracując za pomocą środków komunikowania się na odległość ustala ponownie roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Ustalona przez komisję,  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

3. W skład komisji, o której mowa w pkt. 1 wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog,

5) psycholog.

4. Przewodniczący ustala termin i sposób komunikowania komisji w czasie rozstrzygania zastrzeżeń z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, o czym powiadamia elektronicznie pozostałych członków komisji oraz ucznia i jego rodziców, nie później niż na 2 dni przed terminem spotkania on-line

5. Spotkanie komisji on-line odbywa się nie później niż w ciągu nie później niż w 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zastrzeżeń. Informację o ustalonej ocenie przekazuje niezwłocznie rodzicom przewodniczący komisji drogą mailowa lub za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

6. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

7. Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji, podejmuje decyzję dotyczącą ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

8. Z pracy komisji sporządza się protokół, zawierający:

1) dane ucznia, co do oceny którego wniesiono zastrzeżenia;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin spotkania on-line komisji

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

  Zmiany w  regulaminie zachowania  wynikające  z realizacji  zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie

Przy ustaleniu rocznej oceny  zachowania w roku szkolnym 2019/2020  wychowawca powinien brać pod uwagę :

1. Punktualne uczestnictwo w lekcjach on-line w wyznaczonych platformach internetowo-edukacyjnych.

2. Stosowanie się uczniów do ustanowionych zasad uczestnictwa w zdalnych lekcjach.

3. Frekwencja ucznia na zajęciach on-line, terminowe odczytywanie informacji przez ucznia nieobecnego na lekcji online, częstotliwości wysyłania zadań i kart pracy, systematyczne logowanie do dziennika elektronicznego Librus i odczytywanie wiadomości .

4. W czasie lekcji on-line przygotowanie miejsca pracy do nauki, przyborów szkolnych ; stosowny strój i wygląd na zajęciach.

5. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania podczas komunikacji zdalnej.

6. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach on-line lub przekazanie informacji wychowawcy, że uczeń nie będzie uczestniczył w zajęciach on-line tylko będzie korzystał z materiałów przesłanych przez nauczyciela.

7. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, wzajemna pomoc koleżeńska.

8. Systematyczne i terminowe odsyłanie zadanych prac nauczycielowi.

9. Uczestnictwo w akcjach i wydarzeniach organizowanych przez szkołę w ramach zdalnych zajęć pozalekcyjnych.

10. Uczeń, który nie może brać udziału w żadnej z ww. form nauczania np. z powodu braku dostępu do komputera lub Internetu, będzie oceniany indywidualnie; wychowawca ustala z uczniem i rodzicem inny sposób sprawdzenia jego obecności na zajęciach i wywiązywania się z obowiązków

11. Wychowawca klasy przy ustalaniu oceny rocznej zachowania bierze pod uwagę:

− ocenę śródroczną,

− punkty otrzymane w II półroczu w czasie pobytu w szkole,

− postawę ucznia podczas kształcenia na odległość,

− przesłane informacje od nauczycieli uczących w zespole klasowym,

− samoocenę,

− ocenę klasy (pomoc koleżeńska),

− inne osiągnięcia ucznia.

  Czasowe zawieszenie zajęć

W związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się na czas od 25.05.2020 do 07.06.2020 prowadzenie działalności wychowawczo- opiekuńczej z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie. W okresie czasowego zawieszenia zajęć nadal będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

 

(zajęcia będą prowadzone w takiej formie jak dotychczas)

 

Od 18.05.2020 do 24.05. 2020 zawieszone są także zajęcia rewalidacyjne w placówce. Zajęcia te będą powadzone nadal z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość . 

Konsultacje dla ósmoklasistów

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klas VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje. Dyrektor Szkoły poda do wiadomości terminy tych konsultacji do 24 maja br. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny końcoworocznej.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawice ewentualnie przyłbice).

Harmonogram zostanie przekazany do wiadomości za pośrednictwem dziennika Librus.

  

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 

 DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ   NR 2

 

 W PSZOWIE

 

 Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 Cel procedury:

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka
 2. Uczniowie
 3. Nauczyciele
 4. Pracownicy niepedagogiczni
 5. Dyrektor szkoły

 

§ 1.

Zasady organizacji pracy w szkole

 1. Od 25  maja do 7 czerwca 2020 r. zajęcia opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej dla uczniów klas I-III są zawieszone
 2. Od 18 do 25 maja zajęcia rewalidacyjne są zawieszone
 3. Od 25 maja w szkole mogą się odbywać zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla uczniów klas VIII
 4. Od 1 czerwca w szkole mogą się odbywać konsultacje dla wszystkich uczniów
 5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 
 6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 8. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 11. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. Zajęcia w Sali gimnastycznej i boisku szkolnym są zawieszone do 7 czerwca
 13. Od 8 czerwca w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 17. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 18. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 20. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 21. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 23. W szatni  uczniowie korzystają z szafek z zachowaniem dystansu
 24. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 25. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 26. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 27. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 28. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 29. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 30. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 31. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 32. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 33. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 34. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 35. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w  wyznaczonym pomieszczeniu/izolatorium z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 36. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły.
 37. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 38. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 39. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
 40. Uczniowie zgłaszają chęć uczestniczenia w konsultacjach w wyznaczonym przez dyrektora terminie i stosują się do przydzielonych im godzin konsultacji
 41. Liczba osób przebywających w sali lekcyjnej nie może przekraczać 12 z uwzględnieniem odległości 1,5 m i powierzchni przypadającej na osobę – 4m2
 42. Na konsultacje uczniowie przychodzą ze swoimi przyborami
 43. Nie wolno przynosić zbędnych przedmiotów (maskotki, telefony komórkowe)
 44. Uczniowie przebywają w pomieszczeniach szkolnych w maseczkach zasłaniających usta i nos, mają na rękach rękawiczki lub dezynfekują dłonie przy wejściu do szkoły

 

§ 2.

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni,  bóle brzucha)   pozostają       w  domu i    zawiadamiają   o   tym    fakcie     dyrektora    szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 6. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
 7. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 8. Każdorazowo po kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek zdezynfekowania przyłbicy oraz zmiany rękawiczek.
 9. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 

 1. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 3. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 

§3.

 

Obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:

 

 1. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 2. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu                 w szkole.
 3. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 4. Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w miarę możliwości mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne.
 5. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
 6. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.
 7. Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
 8. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka   i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, , pobytu w łazience.
 9. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 10. Nauczycielom świadczącym opiekę nad dziećmi nie wolno przemieszczać się po szkole.
 11. Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.
 12. Po zakończeniu pracy z dziećmi lub przed jej rozpoczęciem prowadzą pracę zdalną.

 

 1. Nauczyciele nieświadczący pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi wykonują  pracę  zdalną  zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2  w Pszowie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczególnych warunków organizowania pracy nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie w roku szkolnym 2019/2020.

 

§ 4.

Obowiązki pracowników obsługi

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł  i   powierzchnie płaskie, w tym  blaty  stołów  
 4. Wietrzą  pomieszczenia, w których  są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na godzinę.
 5. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują , wszelkie   wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6. Przy przyjmowaniu z zewnątrz ( przy drzwiach wejściowych) jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez te osoby środków ochrony osobistej.
 7. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki, dezynfekują przyłbicę, myją i dezynfekują ręce.

 

§ 5.

 

Zadania i obowiązki rodziców

 

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Dziecko może korzystać z opieki szkoły, konsultacji  wyłącznie w przypadku, gdy w wyznaczonym przez dyrektora terminie poinformuje nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę o takiej sytuacji.  W celu skutecznego zapisania dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:

             a)Telefonicznego poinformowania szkoły,.

b)      Pobrania, wypełnienia, podpisania i złożenia Deklaracji - załącznik Nr 1 do Procedur.

3.      Do szkoły przychodzą wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

 1. Nie  przychodzą do szkoły dzieci, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie,  izolacji.
 2. Rodzice zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i   ze szkoły.
 3. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 370 C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
 4. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów (w tym komórek)
 5. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
 6. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.                                       

 

§6.

Postanowienia końcowe

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.  

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły

 w okresie pandemii COVID-19

 

Pszów, dn. …………………….

 

 

 

………………………………………………………                                                                                            

………………………………………………………

(Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów)

 

DEKLARACJA RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 • Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

 

…….……………………….………………………………………..

                                                                                                                                                                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

 • Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 2
  w Pszowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju
  .

 

 

 

…….……………………….………………………………………..

 

                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 • Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała , jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

…….……………………….………………………………………..

                                                                                                                                                                                 (podpis rodziców/prawnych opiekunów   

                                

 • Aktualne i aktywne numery telefonów do kontaktu z rodzicem/opiekunem

 

............................................................................................................................................

 

…….……………………….………………………………………..

 

                                                                                                                                                                                  (podpis rodziców/prawnych opiekunów

  

Egzamin ósmoklasisty 2020 – procedury

Drodzy uczniowie i Rodzice.

Poniżej przedstawiamy procedury związane z przebiegiem egzaminu ósmoklasisty (E8). Prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z nimi i dostosowanie do wymogów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Materiały

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.docx 0.25MB

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.pdf 0.50MBProcedury  dotyczące  zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie

 

obowiązujące od 25 marca 2020 r.

 

 

 

1.      W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny jest realizowany w formie kształcenia na odległość. 

 

2.      Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów
w systemie zdalnym.  

 

3.      Obowiązuje plan zajęć umieszczony w dzienniku elektronicznym. Uczeń może uczestniczyć w lekcjach zdalnych i podzielić pracę zgodnie ze swoimi warunkami domowymi (np. brak dostępu do Internetu lub inne problemy techniczne). Plan wyznacza uczniom organizację pracy.

 

4.      Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły.

 

5.      Konsultacje rodziców i uczniów z nauczycielem odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego każdego dnia między 9.00 a 14.00 a dodatkowo we wtorki między 17.00-18.00.

 

6.      Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

 

·         zgodne z zatwierdzonym programem nauczania i planem lekcji,

 

·         dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

 

·         przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

 

7.      Nauczyciel do każdej lekcji przesyła temat i w zależności od specyfiki przedmiotu: link z materiałem, krótką notatkę, przykładowe zadania z instrukcją albo objaśnieniem, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w postaci elektronicznej. Nauczyciele wysyłają te informacje dla danej klasy poprzez dziennik uczniom w porze trwania lekcji.

 

8.      Lekcje online – nauczyciele za każdym razem informują dzień wcześniej uczniów i rodziców o dokładnej godzinie rozpoczęcia i zakończenia takiej lekcji. Informacje takie zamieszczane są w dzienniku w zakładce Terminarz Zdalne nauczanie może być realizowane z użyciem:

 

·         materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (www.epodreczniki.pl), komunikator ZOOM

 

·         materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

 

·         materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii wskazanych na stronie internetowej szkoły,

 

·         innych materiałów wskazanych przez nauczyciela i przesłanych dyrektorowi szkoły.

 

9.      Przy braku dostępu do Internetu/dziennika/komunikatora wychowawca zbiera materiały przygotowane przez nauczycieli, przesyła je na skrzynkę szkoły, a sekretariat przekazuje uczniowi poprzez pocztę/kuriera lub inną uzgodnioną z rodzicem formę doręczenia materiałów oraz uzgadnia z rodzicem sposób dostarczenia wykonanych zadań do szkoły.

 

10.  Nauczyciele monitorują postępy uczniów poprzez wiadomości przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego, maile, platformy NUADU, MyEnglishLab, Installing, Kahn Academy lub www.epodreczniki.pl.

 

11.  Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności obejmuje:

 

·         sprawdziany/kartkówki/testy przeprowadzane na platformach zdalnych, np. NUADU;

 

·         odpowiedź ustną przeprowadzaną z wykorzystaniem komunikatora Zoom;

 

·         weryfikację zadań domowych odsyłanych do nauczycieli (wypracowania, prace plastyczno-techniczne, referaty, plakaty, zdjęcia, prezentacje multimedialne i inne). Nauczyciele wyznaczają termin wykonania zadania, brak przesłania zadania w określonym terminie jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym w postaci minusa z komentarzem;

 

·         aktywność na lekcjach (aktywność oceniana jest według zaangażowania uczniów podczas lekcji na komunikatorze, ponadto uczeń może wykonać dodatkowe zadanie wyznaczone przez nauczyciela w określonym terminie).

 

·         Uczniowie oceniani są na bieżąco

 

(minimalna liczba ocen bieżących w ciągu półrocza na podstawie, której ustala się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż 3- przy jednej, dwóch lekcjach, 5- przy trzech  lub więcej lekcjach tygodniowo; dla ucznia, którego nieobecność na zajęciach edukacyjnych przekracza 30% ustala się śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną na podstawie mniejszej liczby ocen bieżących;)

 

 

 

12.  Pedagog i psycholog oraz logopeda powinni być na bieżąco w indywidualnym kontakcie z uczniami objętymi do tej pory opieką oraz ich rodzicami. Dyżury we wskazanych przez specjalistów godzinach odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub przez wskazany przez nauczyciela  komunikator według potrzeb uczniów oraz dostępne dla rodziców i uczniów adresy mailowe.

 

13.  Bibliotekarz szkolny przygotowuje listy lektur, zachęca do czytania książek, sporządza listę audiobooków, organizuje konkursy, służy pomocą uczniom w rozwiązywaniu zadań, wskazuje inspiracje, z których dzieci i rodzice mogą skorzystać w czasie pobytu w domu wraz z ewentualnymi odnośnikami do stron internetowych. Informacje na ten temat zostaną rozpropagowane za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub dziennika elektronicznego.

 

14.  Wychowawcy świetlicy zamieszczają na stronie internetowej szkoły lub w dzienniku elektronicznym przykłady i propozycje  rodzinnych gier, zabaw z dzieckiem, które można wykorzystać w czasie, kiedy dzieci pozostają w domach.

 

15.  Nauczyciel wspomagający wspiera dzieci z orzeczeniem. Utrzymuje kontakt z nauczycielem prowadzącym, dostosowuje materiały otrzymane przez nauczyciela prowadzącego do możliwości psychofizycznych ucznia, dostosowań  zawartych w IPET  i wysyła je uczniowi. Jest w stałym kontakcie z uczniem i jego rodzicem.

 

16.  Zajęcia rewalidacyjne: Nauczyciel jest w stałym kontakcie z rodzicami ucznia
 i uczniem. Prowadzi zajęcia w formie wybranej i uzgodnionej z rodzicem ucznia.

 

17.  Zajęcia logopedyczne/korekcyjno- kompensacyjne – nauczyciel wysyła zadania do wykonania/linki z ćwiczeniami poprzez dziennik elektroniczny. Uczniowie przesyłają wykonane ćwiczenia do nauczyciela w formie załączników na wskazanym przez nauczyciela komunikatorze.

 

18.  Nauczanie indywidualne realizowane z uczniem zgodnie z programem. z uwzględnieniem zaleceń PPP oraz po konsultacjach z rodzicami w celu dostosowania do nauczania zdalnego.

 

19.  Zindywidualizowana ścieżka kształcenia realizowana jest z uczniem zgodnie z programem i planem oraz z dostosowaniem się do zaleceń i opinii PPP.

 

20.  Weryfikowanie obecnościobecność wpisuje nauczyciel prowadzący lekcję po sprawdzeniu czy wiadomości dotyczące danej lekcji w dzienniku/innym komunikatorze zostały odczytane przez rodzica lub ucznia do następnej lekcji według planu. Obecność na lekcji on-line jest równoznaczna z zapisem obecności w dzienniku.

 

21.  O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej  i dziennika elektronicznego.

 

 

 


 


Dobry start:

_List do dyrektorów szkół_Dobry Start.pdf

Dobry Start_plakat.pdf

Dobry Start_ulotka.pdf


Ogłoszenia dla ucznia

 

Ważne telefony

 

Wodzisławski Telefon Zaufania

733-933-343 (codziennie  8.00-20.00)

 

Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka

800-12-12-12 (codziennie 8.15-20.00)

 

Ogólnopolski Telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży

116-111 (od poniedziałku do niedzieli 
godz.12.00-20.00- numer darmowy)

więcej informacji www.116111.pl

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

800-676-676,  (22) 55-17-700

 

Ogólnopolski Telefon 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

 

0-801-12-00-02 (płatny pierwszy impuls)

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania 
Narkotyki-Narkomania

 

0-801-19-99-90 (codziennie 16.00-21.00)

 


 

AKCJA „BOOKCROSSING” W NASZEJ SZKOLE

 

"DZIEL SIĘ Z INNYMI RADOŚCIĄ CZYTANIA”

 

Od  lutego 2015r. uruchamiamy w naszej szkole oficjalną akcję bookcrossingową w celu popularyzacji czytelnictwa.

Bookcrossing to nowoczesna i oryginalna forma upowszechniania czytelnictwa. Działa na całym świecie i staje się coraz popularniejszy w Polsce. Główną ideą ruchu bookcrossing jest celowe przekazywanie książek lub pozostawianie ich w takich miejscach, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Jest to uwalnianie książki.

Bookcrossing:

 • pozwala dzielić się książkami, a nawet śledzić ich wędrówkę,
 • daje szanse na przeczytanie wymarzonej książki osobom, których nie stać na jej zakup,
 • inspiruje rozmowy i dyskusje, a samotnym i nieśmiałym ułatwia nawiązywanie kontaktów.

Wielu z nas posiada w domu książkę, która od dłuższego czasu stoi na półce zakurzona i zapomniana. Zamiast trzymać książkę w kącie własnego pokoju lepiej podzielić się nią z innymi, którzy chętnie ją przeczytają!

Jak będziemy organizować BOOKCROSSING w naszej szkole?:

 1. Reklamowanie idei Bookcrossingu poprzez  plakaty, hasła informacyjne  oraz informacje na stronie internetowej.
 2. Prezentacja multimedialna na temat idei Bookcrossingu  na lekcjach języka polskiego.
 3. Uroczyste otwarcie regałów bookcrossingowych.
 4. Tworzenie „ Regałów pełnych tajemnic”. Regały będą utworzone w sali numer 1 oraz w bibliotece.
 5. Na regałach zostaną wyłożone książki, które uczniowie za zgodą rodziców przyniosą do szkoły w celu przekazania innym.
 6. Książki, za zgodą rodziców,  należy przynosić do szkoły, gdzie zostaną oznaczone charakterystycznym znakiem.
 7. Oznakowane książki będą „uwalnianie” przez cały rok szkolny. Każdy uczeń zainteresowany przeczytaniem książki może ją zabrać do domu, przeczytać, a następnie przynieść do szkoły i zostawić innym  do ponownego przeczytania.
 8. W tabeli znajdującej obok regału z książkami należy wpisać swoje imię, nazwisko i datę zabrania książki oraz datę jej oddania.

Dbamy o wszystkie „uwalniane” książki i zwracamy je!

 


 

Pakiet ratunkowy uczącego się

 

Czy zdarza Ci się ślęczeć nad książką przez kilka godzin, a po zakończeniu nie mieć pojęcia, czego się uczyłeś? A może zasypiasz nad książkami? Oto kilka rad, które mogą być ostatnią deską ratunku.

 1. Unikaj maratonów.

Jeżeli Ty jesteś znudzony i zaspany, to Twój mózg odczuwa to samo, a to nie pomaga w zapamiętywaniu. Zamiast poświęcać wiele godzin pod rząd na uczenie się jednego przedmiotu, podziel materiał tak, aby uczyć się na zmianę po trochu.

2. Jeżeli potrzebujesz przerwy, to rzeczywiście jej potrzebujesz.

Jeżeli masz wrażenie, że nie wytrzymasz już ani chwili dłużej ucząc się, to prawdopodobnie masz rację. Pora na przerwę. Jednak nie powinna ona trwać godziny i polegać na leżeniu przed telewizorem. Aby przerwa była efektywna, powinna trwać od kilku do kilkunastu minut. W jej trakcie możesz:

 • iść na spacer,
 • przewietrzyć pokój,
 • wykonać kilka ćwiczeń gimnastycznych,
 • przekąsić coś lub napić się,
 • porozmawiać z kimś na temat nie związany z nauką.

3. Zrezygnuj z coli.

Tym, co powinieneś pić podczas nauki jest woda lub herbata (najlepiej ziołowa, zielona lub czerwona). Cola ożywi Cię na chwilę, ale potem zmęczenie powróci ze zdwojoną siłą.

4. Wyśpij się.

Nie ignoruj potrzeb swego organizmu. Jeżeli mówi Ci on, że powinieneś spać, prawdopodobnie ma rację. Gdy jesteś senny, Twoja nauka i tak jest nieefektywna. Co więcej, sen uporządkuje to, czego się nauczyłeś, sprawi, że łatwiej to sobie przypomnisz i pomoże Ci się skoncentrować. Już piętnastominutowa drzemka może zdziałać cuda.

5. Wyznacz sobie realny cel.

Podziel sobie materiał na części i wyznaczaj sobie cele, które rzeczywiście jesteś w stanie zrealizować. Będziesz w stanie ocenić ile masz już za Tobą, a jeżeli zrealizujesz plan, będziesz miał powody do zadowolenia.

6. Dostarczaj sobie energii.

Podczas nauki nie powinieneś się głodzić ani objadać. To pierwsze powoduje, że Twemu mózgowi brakuje energii, drugie powoduje odpływ krwi z mózgu do trzewi, co sprawia, że jest on niedotleniony i też nie pracuje dobrze. Unikaj jednak słodkich i słonych przekąsek. Najlepiej będzie, jeżeli będziesz podjadać orzechy i suszone owoce. Na trudne chwile zarezerwuj sobie kostkę gorzkiej czekolady.

7. Mądrze zaplanuj powtórki.

Nie czekaj z powtórką do czasu, aż opanujesz cały materiał. Powtarzaj często małe fragmenty wiedzy. Dzięki temu będziesz miał pewność, że powtórzysz wszystko, a ponadto większa liczba powtórek gwarantuje lepsze zapamiętanie materiału. Pierwszy raz przypomnij sobie to, czego się uczyłeś zaraz po zakończeniu nauki.

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28