Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

 

 

 

REGULAMIN WYCIECZKI PRZEDMIOTOWEJ ORAZ JEDNODNIOWEJ

 

 

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

 

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 

  1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
  2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
  3. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
  4. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
  5. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
  6. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
  7. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
  8. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
  9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
  10. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

Dyrekcja szkoły i opiekun grupy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmiot( telefony, tablety, itp) zabrane  na wycieczkę.

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 

W  przypadku   naruszenia   przez   ucznia   punktu  10 zawiadamia   się   jego

 

rodziców(prawnych opiekunów)oraz dyrektora szkoły. 
Rodzice (prawni opiekunowie)  zobowiązani  są do natychmiastowego odebrania dziecka

 

z wycieczki.

 

 

 

REGULAMIN WYCIECZKI WIELODNIOWEJ

 

Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.

 

Relacje uczeń – uczeń:

 

a. Szanujemy potrzebę prywatności,

 

b. Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,

 

c. Dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany,

 

d. Nie stosujemy przemocy,

 

e. Uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.

 

Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:

 

Szanujemy się nawzajem,

 

Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.

 

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 

Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących w SP 2 w Pszowie oraz bezwzględnie się do nich stosować.

 

Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.

 

Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot).

 

Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!

 

Nie oddalać się od grupy.

 

Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu   i zdrowiu uczestników wycieczki.

 

Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia, zabrania się przyjmowania leków bez zgody opiekunów.

 

Dostosować się do obowiązujących  regulaminów w miejscach zwiedzanych.

 

Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

 

Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

 

Pomagać słabszym, mniej sprawnym.

 

Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

Miejsce zakwaterowania:

 

W miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka,

 

Zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godz. 600.

 

Dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy.

 

Obowiązuję zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!

 

Za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada solidarnie cała grupa.

 

Miejsca publiczne:

 

Przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników.

 

Obowiązuje punktualność.

 

Oddzielanie się od grupy jest zabronione.

 

W miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego.

 

Dostosowujemy się do obowiązujących  regulaminów miejsc odwiedzanych.

 

 

 

 

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z WSO.

 

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt m zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka  z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).

 

Dyrekcja szkoły i opiekun grupy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmiot( telefony, tablety, itp) zabrane  na wycieczkę.

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28