Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-VIII

w roku szkolnym 2022/2023

 

Obszary

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

 

I. Życie szkoły

Wybór Samorządu Szkolnego

IX

opiekunowie

Zapoznanie z ważnymi dokumentami szkoły

IX

członkowie SU

Opracowanie planu pracy, podział obowiązków

IX

członkowie SU

Przypomnienie zasad funkcjonowania samorządu szkolnego

IX

członkowie SU

Sporządzenie informacji przez dziennik elektroniczny

na bieżąco

opiekunowie SU, członkowie SU

 

II. Uczniowie gospodarzami szkoły (imprezy klasowe i szkolne)

 Dzień Chłopaka- audycja

IX

opiekunowie SU, członkowie SU, wychowawcy

Przygotowanie upominków dla nauczycieli z okazji DEN

X

opiekunowie SU, członkowie SU, nauczyciel plastyki

Organizacja obchodów Dnia Życzliwości i Pozdrowień – we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu

XI

opiekunowie SU, członkowie SU, opiekun SKW, członkowie SKW

Organizacja obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia

XI

opiekunowie SU, członkowie SU,

Audycja Andrzejkowa

XI

opiekunowie SU, członkowie SU, wychowawcy

Akcja „Góra Grosza” – we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu

XII

opiekunowie SU, członkowie SU, opiekun SKW, członkowie SKW

Włączenie się w organizację kiermaszu świątecznego (akcja pieczenia i dekorowania ciasteczek) – we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu

XII

opiekunowie SU, członkowie SU, opiekun SKW, członkowie SKW

Włączenie się w „WOŚP”

I

opiekunowie SU, członkowie SU, opiekun SKW, członkowie SKW, pedagog szkolny

Walentynki (poczta zakochanych)

II

opiekunowie SU, członkowie SU

Audycja z okazji Dnia Kobiet

III

opiekunowie SU, członkowie SU

Zbiórka surowców wtórnych na cele charytatywne

Cały rok

Wychowawcy klas,członkowie SU,opiekunowieSU

Zbiórka karmy dla psów na rzecz schroniska dla zwierząt

III

opiekunowie SU, członkowie SU, pedagog szkolny

Współorganizacja szkolnych obchodów Dnia Dziecka

VI

opiekunowie SU, członkowie SU

wychowawcy klas

Prowadzenie szkolnego radia

cały rok

wyznaczeni uczniowie

Dzień bez plecaka

VI

opiekunowie SU, członkowie SU

Wieczór filmowy

II-III

opiekunowie SU, członkowie SUwychowawcy klas

 

III. Rywalizacja w nauce

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę z okazji świąt Bożego Narodzenia

XII

opiekunowie SU

Konkurs na piękną ozdobę z dyni

X-XI

Opiekunowie SU

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę z okazji świąt wielkanocnych

 

IV

opiekunowie SU

 

Mam Talent

VI

Opiekunowie SU nauczyciele przedmiotów artystycznych

Konkurs fotograficzny z okazji Światowego Dnia  Ksiązki ( 23.04.2023)

 

IV

Opiekunowie SU

 

 IV. Szerzenie wiedzy o tradycjach i historii szkoły

 Współorganizacja Dnia Tolerancji

IV

 

opiekunowie SU,samorządy klasowe członkowie SU, wychowawcy klas integracyjnych

Współorganizacja szkolnego festynu rodzinnego w zależności od sytuacji związanej z Covid-19

V

 członkowie SU, wychowawcy

V. My i środowisko

Udział w akcji Sprzątanie Świata- audycja

IXaa

opiekunowie SU, członkowie SU, wychowawcy

Włączenie się w obchody Dnia Ziemi (organizacja konkursów literackich i plastycznych)

IV

Opiekunowie SU

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSZOWIE

Podstawa prawna regulaminu:

 

1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie 

3. Konwencja Praw Dziecka.

 

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne

 

Art.1.

 

 

 

1.       Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę

 „Szkolny Samorząd Uczniowski”, w skrócie „SU”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie. 

4. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły.

 

Rozdział 2 

Organy Samorządu Uczniowskiego 

Art.2

      1.Uczniowie szkoły tworzą następujące organy: 

a) uczniowie klasy, 

b) klasowe Rady Uczniów (samorząd klasowy)

c) zebranie wszystkich klasowych rad uczniów, 

d) szkolna Rada Uczniów. 

Art.3. 

1.Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy. 

2.Klasowa rada uczniów może składać się z trzech osób. 

3.W jej skład koniecznie powinien wejść: 

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) sekretarz

Art.4.

1. W skład szkolnej rady uczniów wchodzą:

a)       Przewodniczący – wybierany drogą głosowania

b)       zastępca przewodniczącego

c)       sekretarz

d)       pozostali członkowie, biorący udział w organizacji imprez szkolnych

2.W samorządzie działają stałe sekcje organizacyjne: 

a) informacyjna, 

b) teatralno-muzyczna – wszyscy członkowie

c) plastyczna, gazetkowa

3.Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania. 

Art.5. 

1.Opiekun samorządu wybierany jest przez uczniów szkoły z klas II-VI drogą głosowania. 

2.Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności. 

3.Opiekun samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności SU. 

 

Rozdział 3 

Praca Samorządu Uczniowskiego 

Art.6. 

1.Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje opiekun szkolnego samorządu. 

2.Zebranie samorządu uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora szkoły, opiekuna samorządu, rady pedagogicznej lub klasowych rad uczniów. 

3.Zebrania samorządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Art.7. 

1.Do zadań klasowych rad uczniów należą: 

a) współpraca z wychowawcą ( pomoc dla wychowawcy w realizacji jego zadań ),

b) pomoc uczniom uczącym się słabo, 

c) organizacja imprez klasowych, 

d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy 

Art.8.  

Zadania opiekuna:

Zebranie wszystkich klasowych rad uczniów , w dalszej kolejności:

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU,

 b) planuje pracę SU (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy),

 c) zatwierdza roczny plan pracy SU,

 d) przedstawia dyrektorowi wnioski dotyczące działalności SU, udziału uczniów w życiu szkoły.

 

 

Rozdział 4 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 

Art.9. 

1.Uczniowie mają prawo do: 

 a) wyłania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych,

 b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady SU,

 c) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU,

d) nowelizacji regulaminu samorządu,

e) odwołania Rady SU,

 f) zmiany opiekuna SU,

 g) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,

h) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

 zapoznania się ze statutem szkoły, z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami, 

jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 organizacji życia szkolnego,

 działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

 redagowania ściennej gazetki szkolnej. 

 2.Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego samorządu.

 

Rozdział 5 

Wybory do samorządu uczniowskiego

 

Art.10.

 1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie. 

Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów. 

Art.11. 

1.Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 2.Głosowanie jest:

 b) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),

c) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),

d) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),

e) tajne (głosujący pozostaje anonimowy) lub jawne- w zależności od tematu głosowania i decyzji uczniów. 

Art.12.

1. Wybory do SU ogłaszane są przez Dyrektora szkoły.

2. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie klas II-VI.

3. Każda klasa  może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.

5. W skład komisji wyborczej wchodzą:

 a) przewodniczący komisji – Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego powołana,

b) zastępca przewodniczącego – opiekun SU,

c) członkowie – trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

6.Głosowanie do SU odbywa się w ciągu jednego dnia. 

Art.13.

 

1. Wotum nieufności do SU może zgłosić pisemnie do Dyrektora szkoły co najmniej 50% osób. Dyrektor, w ciągu 1 tygodnia, organizuje wtedy głosowanie dotyczące odwołania samorządu. Zostaje on odwołany, jeżeli głosuje za tym większość (50% + 1) uprawnionych. 

2. Samorząd sam może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za pośrednictwem opiekuna SU pisemny wniosek do Dyrektora szkoły. Nowe wybory odbywają się w ciągu 2 tygodni. 

3. W razie odwołania SU jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki do chwili przejęcia funkcji przez nowy samorząd.

 

Rozdział 6

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

Art.15. 

1.Samorząd Uczniowski posiada: 

 a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

d) roczny plan pracy

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

Regulamin został omówiony i  zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski na zebraniu.

Potwierdzone zgodności Regulaminu ze Statutem Szkoły: 

Dyrektor Szkoły – mgr Dorota Sobala

 

 

 

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28