Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

 

 

 

 

 


 INFORMACJA

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się według harmonogramu

W tym czasie w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.


Informacja

Informujemy, że w dniu 12.04.2019r. nasza szkoła nadal będzie brała udział w strajku.

 


INFORMACJA

ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ ROZPOCZĘCIA STRAJKU W DNIU 8.04.2019r. PROSIMY RODZICÓW O MONITOROWANIE INFORMACJI NA DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W TRAKCIE WEEKENDU 6-7.04.2019r.

Informacja MEN dla r


 

 

 

DZIEŃ POEZJI

 

         21 marca oprócz pierwszego dnia wiosny i Dnia Kolorowej Skarpetki czwartoklasiści i uczniowie klasy Vb obchodzili również Światowy Dzień Poezji. To święto zostało ustanowione przez UNICEF w 1999 w roku w celu promocji czytelnictwa, pisania, publikowania i nauczania poezji.

 

         Uczniowie w ramach lekcji języka polskiego zapoznali się z krótką prezentacją multimedialną, z której dowiedzieli się, że z poezją mogą spotkać się nie tylko w szkole, ale również w codziennym życiu, nawet podczas słuchania muzyki czy spaceru ulicami miasta. Sami również spróbowali swych sił jako poeci, tworząc teksty z fragmentów zdań, wyrazów i pojedynczych liter wyciętych z czasopism. W ten sposób powstały piękne kolaże słowne.

 

         Uczniowie dobrze się bawili podczas lekcji, a efekty ich pracy można podziwiać na gazetce szkolnej.

 

Anna Kałusek


 

21 MARCA- ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA 

Obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto zostało ustanowione w 2005r.,zaś od 2012 roku patronat nad świętem sprawuje ONZ. Nasi uczniowie uczcili ten dzień, zakładając dwie różne, kolorowe skarpetki, które są symbolem dzisiejszego tego dnia. Dziękujemy za Wasz  wyraz dojrzałości społecznej i piękny gest solidarności ?

Monika Morka


KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 12 marca 2019r. w naszej szkole odbył się MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI dla uczniów
 klas I – III pt. „ BOHATEROWIE BAJEK I BAŚNI W POEZJI”.
Przed przystąpieniem do prezentacji wierszy, dzieci brały udział w pięknym przedstawieniu pt . „Zamieszanie w krainie bajek” w wykonaniu uczniów kółka teatralnego z klasy VII.
W konkursie brali udział uczniowie  pszowskich szkół.  Nasi uczniowie zaprezentowali piękną recytację wierszy i zdobyli wysokie miejsca.
W kategorii klas pierwszych uczennica naszej szkoły Iga Wawrzyńczak   zdobyła I miejsce i będzie reprezentowała szkołę w REGIONALNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM w Gliwicach. Również wysokie miejsce w kategorii klas drugich  zajęła Emilia Bora  zajmując II miejsce.
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i pamiątkowe nagrody  ufundowane przez Urząd Miasta w Pszowie oraz poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie.
Cieszymy się z wyników konkursu i życzymy dalszych sukcesów!

Aleksandra Czworowska


Poszukiwanie skarbów na zajęciach logopedycznych

 

            W ostatnim tygodniu lutego uczniowie biorący udział w zajęciach logopedycznych musieli się zmierzyć z nietypowym zadaniem. Na jedną godzinę wcielili się w rolę dzielnych poszukiwaczy przygód, których celem było odnalezienie skarbu ukrytego gdzieś w gabinecie logopedycznym. Aby osiągnąć cel, musieli prawidłowo wykonać sześć zadań. Rozwiązanie jednego zadania stanowiło wskazówkę, gdzie należy szukać kolejnej podpowiedzi.

Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem, jednocześnie doskonaląc umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Nie zabrakło również ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych. Ostatecznie wszystkim udało się znaleźć skarb, którym były czekoladowe złote monety. Mamy nadzieję, że tego rodzaju zajęcia zmotywują uczniów do jeszcze intensywniejszej pracy nad doskonaleniem poprawnej wymowy, w końcu nie od dziś wiadomo, że najlepsze efekty przynosi nauka przez zabawę!

Anna Kałusek

 


 

POMOC DLA PRZYTULISKA

 

W pierwszym tygodniu po feriach przeprowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę karmy. Chętni uczniowie gromadzili przysmaki dla zwierząt, karmę, zabawki, środki pielęgnacyjne, a także koce, które z pewnością będą przydatne zwierzętom w chłodne zimowe dni. Wszystkie zgromadzone przez nas artykuły przekazaliśmy do schroniska Przytulisko w Wodzisławiu Śląskim, w którym nasi uczniowie z klasy VI prowadzą wolontariat!

Akcja odbyła się dzięki pomysłowi Bartosza z klasy 4b.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom a także ich rodzicom za zaangażowanie się w akcję!

Monika Morka


 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgłoszenia uczniów klasy I do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie, przyjmowane będą od 04.03.2019 do 22.03.2019 na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016r.Prawo oświatowe (Dz.U.z 2018r.poz 996) oraz Zarządzenia nr BM 0050.146.2018 Burmistrza Miasta Pszów.

Zgłoszenia i wnioski dostępne są w sekretariacie SP 2 Pszów i na stronie internetowej szkoły: www.sp2.pszow.pl

 


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Święto ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym. W tym roku dzień ten wypadł w samym środku ferii , co uniemożliwiło nam uroczyste obchody. Postanowiliśmy wrócić do tego po przerwie zimowej. Polonistki przygotowały dla uczniów quizy, krzyżówki oraz gry i zabawy językowe. Na korytarzach  pojawiły się  cztery  stanowiska z zadaniami , które należało wykonać, aby otrzymać „ Certyfikat pełnoprawnego użytkownika języka polskiego”. Dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu ortografii, gramatyki , frazeologii . Nie zabrakło również kącika językowego, przy którym sprawdzano umiejętność radzenia sobie z tak zwanymi łamańcami językowymi , czyli wierszykami i powiedzeniami  przepełnionymi trudnymi do wyartykułowania słowami. Okazały się one największym wyzwaniem zarówno dla dzieci jak i nauczycieli .Korytarze szkolne zostały ozdobione wykonanymi przez uczniów plakatami promującymi obchody tego wyjątkowego dnia.  Uczniowie wysłuchali również audycji nadanej przez szkolną radiolę informującej o historii i znaczeniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Ponadto zorganizowano  dla uczniów konkurs ortograficzny i literacki. Obchody tego ważnego dla wszystkich święta upłynęły w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Mamy nadzieję, że uczniowie choć w niewielkim stopniu uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać. Moda na język polski na pewno zagości w naszej szkole na dłużej i na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń szkolnych.

 Iwona Krzykała


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1.        Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie z siedzibą: 44-370 Pszów, ul. Karola Miarki 16, nr tel. 32 4540717.

2.        Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej podany adres siedziby administratora

3.        Administrator przetwarza dane osobowe:

a)   w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U.2018.996 z późn. zm.) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U.2018.1457 z późn. zm. )

b)   w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.        Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wyrażenie zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

5.        Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.        Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8.        Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

9.        Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

10.    Dane osobowe są udostępnione upoważnionym z mocy prawa podmiotom, upoważnionym pracownikom administratora oraz podmiotom, wspomagającym administratora i za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności.

 


Znalezione obrazy dla zapytania dbi 2019 w naszej szkole

 

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole odbył się w całym pierwszym tygodniu lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcała wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online .

 

Nasza szkoła już po raz kolejny brała czynny udział w DBI, a tym samym w inicjowaniu i propagowaniu działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie oprócz pogadanek, filmów i warsztatów wykonali wspólnymi siłami całej klasy plakat profilaktyczny pt.: „ Bezpieczeństwo w Sieci”! Najlepszy plakat wykonała klasa IVa, brawa dla nich! Pozostałe klasy również wykonały wspaniałe prace! Dzięki plakatom rozwieszonym na terenie szkoły uczniowie utrwalają właściwe zachowania w sieci. Bardzo dziękuję za zaangażowanie!

 

Monika Morka

 


„Marzycielska Poczta”

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek pocztowych do ciężko chorych dzieci. Pisanie listów odbyło się podczas spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczniowie szczerze wzruszyli się, czytając informacje zawarte w profilu szesnastoletniej Natalki z Brzegu dotkniętej Zespołem Downa i niedoczynnością tarczycy. W związku z tym, że dziewczynka niedługo będzie obchodziła urodziny, postanowili napisać do niej listy pełne ciepłych słów i życzeń. Swoje prace ozdobili pięknymi rysunkami. Kto wie, może w ten sposób zrodzi się prawdziwa korespondencyjna przyjaźń?

 

Natalce przesyłamy moc uścisków i serdeczności, z kolei jej rodzicom życzymy dużo wytrwałości i radości czerpanej z każdego dnia spędzonego z córką! Mamy nadzieję, że dziewczynka ucieszy się z własnoręcznie przygotowanych przez uczniów listów.

 

Anna Kałusek


 

 


 

MIEJSKIE OBCHODY DNIA ZIEMI – III / IV 2019 

1. KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III 

Zachęcamy uczniów klas młodszych do udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej „Sortuj śmieci! – proszą dzieci!”. Prace wykonujemy dowolną techniką w formacie A3 lub A4. Pracę konkursową wykonuje 1 osoba. Na odwrocie pracę podpisujemy w następujący sposób: szkoła/klasa/imię ucznia oraz jego numer z dziennika, np.

 

                                   SP1/2a/Paweł 08

 

Tak opisane prace można składać bezpośrednio u nauczycieli (pp. Joanny Szolc i Moniki Ficek) lub w sekretariacie SP4 do dnia 15 marca 2019r. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone 4 kwietnia podczas uroczystej akademii podsumowującej obchody Dnia Ziemi. Zapraszamy!

 

 

2. MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNY DLA KLAS II-III

  

            3-osobowe drużyny uczniów klas II i III SP1, 2, 3 i  4 zachęcamy do udziału w konkursie ekologicznym, który zostanie przeprowadzony 27 marca 2019 o godzinie 9.00 w SP4.

 

Zwycięzcy konkursu będą reprezentować miasto Pszów na Powiatowym Konkursie Ekologicznym w SP nr 8 w Wodzisławiu Śl., który odbędzie się 9 kwietnia 2019r. Najlepsi uczniowie  zostaną również nagrodzeni 4 kwietnia podczas uroczystej akademii podsumowującej obchody Dnia Ziemi. 

 

3. KONKURS LITERACKI DLA KLAS IV-VI

 

           

 

Uczniów klas IV, V i VI zachęcamy do udziału w konkursie literackim „Poezja ekologiczna”. Zadaniem uczestnika jest napisanie  rymowanki / wiersza o tematyce związanej z ochroną środowiska. Utwór powinien zawierać min. 10 wersów.

 

Prace prosimy dostarczyć do nauczycieli (pp. Joanny Szolc i Moniki Ficek) lub sekretariatu SP4 do dnia 15 marca 2019r. Pracę konkursową wykonuje 1 osoba. Na odwrocie pracę podpisujemy w następujący sposób: szkoła/klasa/imię ucznia oraz jego numer z dziennika np.

 

                                   SP1/2a/Paweł 08

 

            Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone 4 kwietnia podczas uroczystej akademii podsumowującej obchody Dnia Ziemi. Zapraszamy!

 

 

 

 

 

4. KONKURS GEOGRAFICZNO-EKOLOGICZNY „GLOBTROTER’ DLA KLAS VII-VIII  (SP2,3,4) ORAZ KLAS VI (SP1)

 

 

 

Uczniów klas VII i VIII (SP 1 z klas VI) zapraszamy do udziału w konkursie ogólnej wiedzy geograficznej oraz ochrony środowiska, który odbędzie się 12 marca 2019r. w godzinach 9.00-10.30 w SP4.  Każda szkoła zgłasza łącznie 5 uczestników do dnia 5 marca 2019r.

 

Trzy osoby, które najlepiej poradzą sobie z zestawem konkursowym zostaną nagrodzone 4 kwietnia podczas uroczystej akademii podsumowującej obchody Dnia Ziemi. Zapraszamy!

 

 

 

 

 

5. KONKURS KREATYWNY DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW SP 1,2,3,4

 

 

 

            Uczniów wszystkich pszowskich szkół podstawowych (w tym gimnazjum) zapraszamy do udziału w konkursie „Jak szmatka została Lalką”.  Zadaniem uczestnika jest przerobienie starej niepotrzebnej rzeczy (lub kilku rzeczy) na przedmiot o innym przeznaczeniu, w taki sposób, aby mógł on być wykorzystany w domu.

 

            Prace będą ocenianie w trzech kategoriach:

 

1)      wyróżnienie dla ucznia z  klas I-III,

 

2)      wyróżnienie dla ucznia z  klas IV-VI,

 

3)      wyróżnienie dla ucznia z klas VII-VIII oraz gimnazjum.

 

 

 

Prace prosimy dostarczyć do nauczycieli (pp. Joanny Szolc i Moniki Ficek) lub sekretariatu SP4 do dnia 22 marca 2019r. Pracę konkursową wykonuje 1 osoba. Do przedmiotu prosimy dołączyć krótki opis zawierający dane ucznia zapisane w poniższy sposób oraz przeznaczenie przedmiotu, np.

 

                                   SP1/2a/Paweł 08 (określenie przeznaczenia przedmiotu)

 

 

 

Trzy najlepsze prace w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzone 4 kwietnia podczas uroczystej akademii podsumowującej obchody Dnia Ziemi! Zapraszamy!

 

 

 

6. RAJD ROWEROWY

 

 

            Uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz gimnazjum zapraszamy do udziału w ekologicznym rajdzie rowerowym „Rowerem po zdrowie”.  Każda pszowska SP wystawia drużynę 3-osobową, która pod opieką swojego opiekuna przejedzie trasę rajdu, propagując zdrowy tryb życia oraz ekologiczny sposób przemieszczania się.

 

            Planowany termin rajdu to druga połowa marca, jednak ze względu na konieczność uwzględnienia warunków pogodowych, ostateczna data  będzie podana do wiadomości pozostałych szkół na kilka dni wcześniej.

 

            Drużyny prosimy zgłaszać u p. Jacka Kluczyńskiego lub w sekretariacie SP4 do

 

15 marca 2019r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

              Szczegółowe informacje u pp. Joanny Szolc i Moniki Ficek           

 

                   W razie pytań prosimy o kontakt: SP4   32 4557822

 


Finał akcji „Góra Grosza’

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”

Przez cały grudzień w naszej szkole trwała zbiórka monet w ramach XIX edycji akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu własnoręcznie przygotowali i ozdobili skarbonki dla każdego zespołu klasowego. 7 stycznia wolontariusze przeliczyli i posortowali ponad 11.000 monet. Największą kwotę udało się uzyskać uczniom klasy II - podopiecznym pań: Aleksandry Czworowskiej i Bożeny Wajdeman. Zwycięscy zostali wyróżnieni podczas szkolnego apelu. W nagrodę za okazane zaangażowanie dzieci otrzymały również słodkie niespodzianki. 

Całość zebranych środków zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w akcji.

 Anna Kałusek


 

Zegar

Kalendarz

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31