Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

 

 

Projekt pt. Projekt unijny „Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie”

Czas realizacji: 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 329 554,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 280 121,24 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację zajęć wyrównawczych, warsztatów i kół zainteresowań rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie szkoły oraz szkolenia dla nauczycieli. W projekcie weźmie udział 109 uczniów (w tym 48 dziewczynek) oraz 10 nauczycieli (w tym 10 kobiet). Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie kompetencji kluczowych minimum 93 (41 dziewczynek i 52 chłopców) uczniów oraz zwiększenie kompetencji 9 (9 kobiet) nauczycieli.

Ponadto planuję się wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system chmurowy edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Rodzaj zajęć dla uczniów

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

5 gr x 8 os x 50 godzin zajęć – Łącznie 250 godzin

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

1 gr x 8 os x 50 godzin zajęć

Warsztaty z języka angielskiego

1 gr x 8 os x 50 godzin zajęć

Warsztaty z informatyki

1 gr x 20 os x 50 godzin zajęć

Matematyka - zajęcia metodą eksperymentu

2 gr x 8 os x 50 godzin zajęć + 1 gr x 8 os x 100 godzin zajęć – Łącznie 200 godzin

Przyroda  - zajęcia metodą eksperymentu

1 gr x 8 os x 50 godzin zajęć

Biologia - zajęcia metodą eksperymentu

3 gr x 8 os x 50 godzin zajęć – Łącznie 150 godzin

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami metoda Warnkego

5 gr x 50 godzin zajęć dla łącznie 15 os – Łącznie 250 godzin

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami z wykorzystaniem eeg Biofeedback

5 gr x 50 godzin zajęć dla łącznie 5 os – Łącznie 250 godzin

Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli metoda Warnkego

Minimum 3 osoby

Szkolenie dla nauczycieli System Chmury

Minimum 10 osób

 

Grupa docelowa została wybrana na podstawie monitoringu braków i potrzeb w zakresie kształcenia. Na tej podstawie sporządzono Indywidualną diagnozę zapotrzebowania szkoły na wsparcie. Diagnoza dotyczyła również indywidualnych rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Projektem jest objęta Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie (woj. śląskie). Jest to podmiot wymieniony w SZOOP RPO WSL. Jeden uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia.

Do SP nr 2 uczęszcza 184 uczniów, w tym 102 dziewczynki (kl. I-VIII). W szkole jest 17 (5 dziewczynek) uczniowie z orzeczeniami z poradni pedagogiczno-psychologicznych i 32 (7 dziewczynek) z opiniami z poradni. 9 uczniów (3 dziewczynki) ma specyficzne trudności w nauce. W Szkole Podstawowej nr 2 jest 11 uczniów (3 dziewczynki) z niepełnosprawnościami.

W ostatnim roku szkolnym 10 uczniów (2 dziewczynki) uzyskało średnią ocen niższą lub równą 3,0. 12 uczniów (7 dziewczynek) uzyskało średnią ocen równą lub wyższą niż 5,0. 23 uczniów (8 dziewczynek) uczestniczyło w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 3 (3 chłopców) było finalistami konkursów/olimpiad.

W szkole jest 28 nauczycieli, w tym 27 kobiet. 22 (21 kobiet) jest nauczycieli dyplomowanych. 19 (18 kobiet) posiada uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. W szkole jest pedagog (1 kobieta) oraz psycholog (1 kobieta) i doradca zawodowy (1 kobieta).

W szkole są 8 sale lekcyjne i jedna pracownia komputerowa (26 stanowiska) - zły stan techniczny komputerów w pracowni. W szkole brakuje wyposażenia pracowni przyrodniczych oraz matematycznej. Brakuje także pomocy dydaktycznych pracowni dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pomocy dydaktycznych na zajęcia z j. angielskiego. 

Rekrutacja odbędzie się w szkole na podstawie przeprowadzonej diagnozy i regulaminu rekrutacji stworzonego przez Zespół Zarządzający, w miesiącu I 2022. Informacja o rekrutacji zostanie umieszczona na stronach beneficjenta i szkoły; dodatkowo przekazana będzie informacja do uczniów jako informacja na tablicach ogłoszeń i na zebraniach rodziców.

Rekrutacja i spotkania informacyjne w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami

Akcja promocyjna:

- plakaty, ulotki

- spotkania informacyjne

Materiały promocyjne i rekrutacyjne zostaną przygotowane w oparciu o zasadę równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz w formacie dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami

a) Kryteria dla uczniów na zajęcia wyrównawcze:

- Na zajęcia wyrównawcze preferowani będą uczniowie o niskich wynikach w nauce z danego przedmiotu (<3-10pkt),

- w przypadku zbyt dużej ilości chętnych drugim z kolei kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów(wedle listy rankingowej średniej ocen – weryfikacja na podstawie dzienników zajęć z ostatniego roku/semestru szkolnego).

b) Kryteria na zajęcia warsztatowe i koła zainteresowań, zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu:

- preferowani będą uczniowie o wysokich wynikach w nauce z danego przedmiotu (>4-5pkt; >5-10pkt),

- W przypadku dużej ilości chętnych w kolejnym kryterium będzie ocena z zachowania (decyduje otrzymana ocena z ostatniego zakończonego semestru/lub/i roku szkolnego).

c) Kryteria preferencyjne na zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- uczniowie z orzeczeniami PPP (10 pkt.),

- uczniowie z opiniami PPP(5 pkt.),

Dodatkowe kryterium na wszystkie rodzaje zajęć:

- uczniowie i uczennice z orzeczeniem o niepełnosprawności – 5 pkt (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności).

Rekrutacja nauczycieli:

Proces rekrutacji nauczycieli:

1. Zgłoszenie mailowe lub osobiste

2. Pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego

3. Weryfikacja danych osobowych oraz oświadczeń przez koordynatora projektu

 

Preferencje:

Na kursy i szkolenia doskonalące:

- nie posiadających do tej pory certyfikatów i kompetencji (10pkt)

- posiadający do 2 certyfikatów (5pkt)

- powyżej 2 (0pkt)

Na podstawie zgłoszeń, rozmów kwalifikacyjnych i przyznanych punktów zostanie ogłoszona lista BO oraz lista rezerwowa uczniów.

W przypadku ilości chętnych na zajęcia dodatkowe oraz szkolenia dla nauczycieli nie przekraczającej dostępnych miejsc, Beneficjent nie ma konieczności weryfikowania i zliczania punktacji.

W przypadku pozyskania zbyt małej ilości chętnych - prowadzone będą dodatkowy nabór Uczniów oraz nauczycieli.

5. Wrzucamy załączniki rekrutacyjne:

 

- Regulamin - zajęcia dodatkowe

- Regulamin - nauczyciele

- Formularze zgłoszeniowe

- Oświadczenia

 

 Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej w ramach projektu „Innowacje edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie”. Rekrutacja trwa od 1 września 2022 do 16 września 2022.

Aktualnie poszukujemy chętnych uczniów na następujące wolne miejsca w projekcie:

Rodzaj zajęć

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 2 gr x 8 os x 35 godz.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 1 gr x 8 os x 33 godz.

Matematyka - zajęcia metodą eksperymentu 1 gr x 8 os x 35 godz.

Biologia - zajęcia metodą eksperymentu 1 gr x 8 os x 35 godz.

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami metoda Warnkego 1 gr x 4 os x 35 godz.

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eeg Biofeedback 3 gr x 1 os x 36 godz.

 

Dodatkowo istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową każdego rodzaju zajęć dostępnego w ramach projektu w przypadku rezygnacji już zakwalifikowanego uczestnika.

Szczegóły dotyczące rekrutacji opisane są w regulaminie rekrutacji  dostępnego poniżej wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Do pobrania:

- Regulamin rekrutacji uzupełniającej
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie uczestnika

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Zegar

Kalendarz

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28